PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Essays in optimal competition policy enforcement standards
Alternative Title :Δοκίμια στις βέλτιστες πολιτικές εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού
Creator :Μπενετάτου, Καλλιόπη
Benetatou, Kalliopi
Contributor :Κατσουλάκος Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Γκενάκος, Χρήστος (Εξεταστής)
Λουρή, Ελένη (Εξεταστής)
Κυριαζίδου, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Μήλιου, Χρυσοβαλάντου (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :150p.
Language :en
Abstract :The last 30 years are widely considered as witnessing in many jurisdictions throughout the world a substantial increase in the extent and sophistication of economic analysis and empirical evidence in the assessment of cases under the implementation of competition law. There have been many developments in the theoretical analysis of the choice of legal standards by Competition Authorities (CAs). These theoretical developments have not however been accompanied by an equally significant effort to analyse empirically the choice of legal standards by CAs. International organisations like OECD and others have been recording the rise of economists in CAs throughout the world trying to measure the role of economics from the input side. One of our main objectives in this thesis is to extend the empirical work undertaken by Avdasheva S., Golovaneva S. and Katsoulacos Y. (2019) for Russia in order to map the extent of economic analysis to the legal standard adopted by CAs, for the cases of two European CAs, those of Greece and France. Our main objectives have been to use this dataset to examine to what extent economic analysis and evidence is used in the decisions of the CA and how it evolves over time. For this purposes we collected and analysed a dataset of antitrust infringement decisions reached by the Greek & French CA between, which were appealed to Courts for annulment. Our results are consistent with recent arguments, according to which, the higher disputability of decisions as a result of increasing the extent of economic analysis under effects-based, increases the annulment rates of decisions under appeal. The second objective of this PhD thesis is to examine in depth the validity of one very important legal rule that characterises EU competition law enforcement, the Per Se Illegality rule associated with the restriction of Parallel Imports by dominant firms. Finally the last Chapter of the thesis addresses the highly debated issue of whether the Per Se prohibition of restrictions to parallel trade in EU is the right legal standard to use or whether an economic – Effects Based approach should be adopted. In this chapter we examine the optimal price strategy of the dominant firm when faced with parallel imports and its incentives to take measures that restrict the volume of parallel imports, given the difference in domestic and foreign prices, the fraction of domestic sales that parallel importers can satisfy and the ability of the firm to limit the activity of importers.
Τα τελευταία 30 χρόνια σε πολλές Αρχές Ανταγωνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στην έκταση και την πολυπλοκότητα της οικονομικής ανάλυσης και των εμπειρικών στοιχείων στην αξιολόγηση των υποθέσεων όπου εφαρμόζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού. Έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις στη θεωρητική ανάλυση της επιλογής των νομικών προτύπων (legal standards) από τις αρχές ανταγωνισμού (AA). Ωστόσο, αυτές οι θεωρητικές εξελίξεις δεν συνοδεύτηκαν από μια εξίσου σημαντική προσπάθεια για την ανάλυση της επιλογής των νομικών προτύπων από τις AA. Διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και άλλοι, καταγράφουν την άνοδο του ρόλου των οικονομολόγων σε ΑΑ σε ολόκληρο τον κόσμο, προσπαθώντας να μετρήσουν τον ρόλο των οικονομικών από την πλευρά των εισροών. Ένας από τους κύριους στόχους μας σε αυτή τη διατριβή είναι να επεκτείνουμε το εμπειρικό έργο των Avdasheva S., Golovaneva S. and Katsoulacos Y. (2019) (2019) για τη Ρωσία, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την έκταση της οικονομικής ανάλυσης με το νομικό πρότυπο που υιοθέτησε η ΑΑ, για τις περιπτώσεις δύο ΑΑ της ΕΕ, της Ελλάδας και της Γαλλίας. Κύριος στόχος μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύνολο δεδομένων για να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό η οικονομική ανάλυση και τα αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις της ΑΑ και πώς εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Για τον σκοπό αυτό, συλλέξαμε και αναλύσαμε ένα σύνολο δεδομένων από τις αποφάσεις των ΑΑ που αφορούν σε παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων τόσο της ελληνικής όσο και της γαλλική ΑΑ, για τις οποίες υπήρξαν προσφυγές προκειμένου να ακυρωθούν ενώπιον των Δικαστηρίων. Τα αποτελέσματά μας είναι συνεπή με τα πρόσφατα επιχειρήματα, σύμφωνα με τα οποία η μεγαλύτερη αμφισβήτηση των αποφάσεων ως αποτέλεσμα της αύξησης της έκτασης της οικονομικής ανάλυσης βάσει των αποτελεσμάτων, αυξάνει τα ποσοστά ακύρωσης των αποφάσεων που αποτελούν αντικείμενο προσφυγής. Ο δεύτερος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει σε βάθος ένα πολύ σημαντικό νομικό κανόνα που χαρακτηρίζει την επιβολή του νόμου περί ανταγωνισμού στην ΕΕ, τον κανόνα περί αθέμιτης νομιμότητας που συνδέεται με τον περιορισμό των παράλληλων εισαγωγών από δεσπόζουσες επιχειρήσεις. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η απαγόρευση περιορισμού του παράλληλου εμπορίου στην ΕΕ είναι το σωστό νομικό πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή αν πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση βασισμένη σε οικονομικά αποτελέσματα. Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε τη βέλτιστη στρατηγική τιμών της δεσπόζουσας επιχείρησης όταν αντιμετωπίζουμε τις παράλληλες εισαγωγές και τα κίνητρά της να λάβουμε μέτρα που περιορίζουν τον όγκο των παράλληλων εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στις εγχώριες και τις ξένες τιμές, το κλάσμα των εγχώριων πωλήσεων που οι παράλληλοι εισαγωγείς ικανοποιούν και την ικανότητα της επιχείρησης να περιορίζει τη δραστηριότητα των εισαγωγέων.
Subject :Ανταγωνισμός
Παράλληλο εμπόριο
Κριτήρια νομικής αξιολόγησης
Κριτήρια οικονομικής αξιολόγησης
Competition policy
Parallel trade
Legal standards
Economic analysis
Date :22-07-2019
Licence :

File: BENETATOU_2019.pdf

Type: application/pdf