ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υλοποίηση προγράμματος μάρκετινγκ για τη σοκολάτα υγείας Παυλίδη
Εναλλακτικός τίτλος :Development of the Pavlides dark chocolate marketing plan
Δημιουργός :Αρβανιτάκη, Χριστίνα-Άννα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7481
Περίληψη :Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία του προγράμματος μάρκετινγκ για ένα ήδη υπάρχον προϊόν, τη σοκολάτα υγείας Παυλίδη της εταιρίας Mondelēz International. Καθώς το προϊόν αυτό απευθύνεται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τέθηκε σαν ποιοτικός στόχος του μάρκετινγκ η προσέγγιση ατόμων ηλικίας από 26 έως 35 ετών. Ο στόχος αυτός ποσοτικά μεταφράζεται σε μια αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος κατά 5% μέχρι το 2025 από άτομα που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.Για το σχεδιασμό του προγράμματος μάρκετινγκ αρχικά έγινε μια πλήρης ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της σοκολάτας υγείας Παυλίδη ως προς το μείγμα μάρκετινγκ, καθώς και την περιγραφή της διοίκησης των πωλήσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (μίκρο και μάκρο), προκειμένου να προσδιοριστούν οι δυνάμεις που επηρεάζουν τόσο την αγορά όσο και την ίδια την επιχείρηση. Ακολούθησε παρουσίαση όλου του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου υγείας της επωνυμίας Παυλίδη και έγινε η ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ της σοκολάτας υγείας Παυλίδη με 70% κακάο «ΕΚΛΕΚΤΗ» και της σοκολάτας υγείας Παυλίδη «ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ». Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση SWOT σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν δυνατά και αδύναμα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος καθώς και ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η κατάτμηση της αγοράς σε υπο-ομάδες προκειμένου να εντοπιστούν τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύει ήδη η εταιρία με τα προϊόντα σοκολάτα υγείας Παυλίδη, Παυλίδης «ΕΚΛΕΚΤΗ» και Παυλίδης «ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» και να προσδιοριστούν νέα δυνητικά τμήματα πελατών στα οποία δεν στοχεύει ακόμα η εταιρία και που όμως θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα αγορά-στόχο. Για την προσέλκυση της νέας αγοράς-στόχου επιλέχθηκε η Στρατηγική επέκτασης της αγοράς, δημιουργώντας ένα νέο κωδικό προϊόντος, τη σοκολάτα υγείας Παυλίδη με πρωτεΐνη, καθώς ακολουθώντας τις τάσεις για ένα πιο υγιεινό lifestyle όλο και περισσότεροι νέοι εντάσσουν στην καθημερινότητα τους ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.
The subject of the present paper is the creation of a marketing plan of an already existing product, the dark chocolate Pavlides of Mondelēz International. As this product is mainly aimed at older people, the approach of people from the age of 26 to 35 has been set as a qualitative marketing target. This target is quantitatively translated into a 5% increase in product sales by 2025 by people in this age group. In order to design the marketing plan, a complete internal environment analysis was carried out which included the description of Pavlides dark chocolate for the marketing mix as well as the description of the sales management. The external environment (micro and macro) was then analyzed to identify the forces affecting both the market and the business itself. The presentation of all existing Pavlides dark chocolate product portfolio and the analysis of the marketing mix of Pavlides dark chocolate with 70% cocoa "EKLEKTI" and Pavlides dark chocolate "FROUTON GEYSIS" followed. The next step was the SWOT analysis, which identified strengths and weaknesses of the internal environment as well as opportunities and threats of the external environment. Finally, the market was subdivided in order to identify the market segments that the company is already targeting with Pavlides, Pavlides "EKLEKTI" and Pavlides "FROUTON GEYSIS" and identify potential new customer segments that the company has not yet targeted and could constitute a new target market. To attract the new target market, the Market Expansion Strategy was chosen, creating a new product code, the Pavlides dark chocolate with protein, following the trends for a healthier lifestyle, as more and more young people are incorporating a balanced diet into their daily lives.
Λέξη κλειδί :Πρόγραμμα μάρκετινγκ
Μείγμα μάρκετινγκ
Σοκολάτα υγείας Παυλίδη
Marketing plan
Marketing mix
Pavlides dark chocolate
Διαθέσιμο από :2020-01-25 22:57:33
Ημερομηνία έκδοσης :09/26/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-25 22:57:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Arvanitaki_2019.pdf

Τύπος: application/pdf