ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρτογράφηση επιχειρηματικού προφίλ μαθητών Λυκείου
Εναλλακτικός τίτλος :Mapping entrepreneurial profile of high school students
Δημιουργός :Νικηφόρος, Βασίλειος
Συντελεστής :Σαλαβού, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7485
Περίληψη :Η επιχειρηματικότητα και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών έχει αναδειχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως ένας από τους πιο δημοφιλείς τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας (Lee, Chang και Sim, 2005; Keat, Selvarajah και Meyer, 2011). Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διοργανώνουν συνεχώς σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες, ενώ υλοποιούν προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, τα οποία τονίζουν τη σημασία της επιχειρηματικότητας (Schaper Volery, 2004; Keat, Selvarajah και Meyer, 2011).Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πρόθεση για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (entrepreneurial intention), την οποία οι Bird (1988) και Souita-ris, Zerbinati και Al-Laham (2007) ορίζουν ως κατάσταση που κατευθύνει την προσοχή και τις δράσεις ενός ατόμου προς την αυτο-απασχόληση και όχι προς την απασχόληση από κάποιον άλλο.Ειδικότερα:Σκοπός της εργασίας είναι η χαρτογράφηση του επιχειρηματικού προφίλ των μαθητών που φοιτούν σε Γενικό Λύκειο (στο εξής Λύκειο), καθώς και των παραγόντων που το διαμορφώνουν.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αξιοποιήθηκε η θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior) του Ajzen (1987, 1991), η οποία συνδέει την πρόθεση με τις επακόλουθες ενέργειες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι προθέσεις του ατόμου καθορίζονται από τη στάση του απέναντι στη συμπεριφορά (attitude towards behavior), τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της συμπεριφοράς (perceived behavioral control) και τους υποκειμενικούς κανόνες (subjective norm).Στις παραπάνω μεταβλητές προστέθηκαν και άλλες, που είναι δανεισμένες από τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως η προσωπική αποτελεσματικότητα, η τάση για ανάληψη ρίσκου, η σχολική και επιχειρηματική εκπαίδευση, η περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία. Επίσης, χρησιμοποιούνται και μεταβλητές που σχετίζονται με το προφίλ των μαθητών, όπως το φύλο, η τάξη φοίτησης, το εισόδημα της οικογένειας, η επιχειρηματική ιδιότητα των γονέων κ.ά..Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές και μαθήτριες (στο εξής μαθητές), που φοιτούν στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής. Ως μεθοδολογική προσέγγιση επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, μοιράστηκαν 748 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν 647, δηλαδή ποσοστό 86,5%. Έτσι, το δείγμα αποτελείται από 647 συνολικά μαθητές, εκ των οποίων οι 317 φοιτούν στη Β΄ και οι 330 στη Γ΄ τάξη. Η έρευνα διενεργήθηκε από 18/03/2019 έως 19-04-2019.Ακολούθησαν ο έλεγχος του δείγματος με το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), ο έλεγχος της εγκυρότητας με την παραγοντική ανάλυση (factor analysis) και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των κλιμάκων με το α του Cronbach. Για να διαπιστωθεί αν ισχύουν οι υποθέσεις της έρευνας, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση και ανάλυση της διακύμανσης (ANOVA).Η καταγραφή, η επεξεργασία και η ανάλυση των απαντήσεων/ δηλώσεων έδειξε τα εξής αποτελέσματα:α. Το δείγμα εμφάνισε ασθενείς προθέσεις για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ δεν βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση ως προς τη μεταβλητή αυτή μεταξύ των μαθητών της Β΄ και της Γ΄ τάξης, καθώς και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.β. Η στάση του δείγματος απέναντι στην επιχειρηματικότητα και ο αντιλαμβανόμενος έλεγχος της συμπεριφοράς του συσχετίζονται θετικά με την πρόθεση για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.γ. Οι μαθητές με υψηλή αντιλαμβανόμενη προσωπική αποτελεσματικότητα παρουσίασαν αυξημένες επιχειρηματικές προθέσεις.δ. Οι μαθητές με υψηλή τάση για ανάληψη ρίσκου έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν επιχειρηματίες.ε. Το υψηλό οικογενειακό εισόδημα σχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη αυξημένων επιχειρηματικών προθέσεων. στ. Οι μαθητές που φοιτούν σε δημόσια Λύκεια εμφάνισαν περισσότερες επιχειρηματικές προθέσεις από τους μαθητές των ιδιωτικών ή των πρότυπων/πειραματικών Λυκείων.ζ. Οι μαθητές με γονείς επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους εμφάνισαν υψηλότερη πρόθεση για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.η. Η συμμετοχή σε προγράμματα επιχειρηματικότητας σχετίζεται θετικά με την πρόθεση για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας του δείγματος.
Entrepreneurship and its contribution to country economic development have emerged in recent decades as one of the most popular areas of academic research (Lee, Chang and Sim, 2005; Keat, Selvarajah and Meyer, 2011). At the same time, educational institutions are continuously organizing seminars, conferences and work-shops, while implementing entrepreneurial education programs, which also emphasize the importance of entrepreneurship (Schaper Volery, 2004; Keat, Selvarajah and Meyer, 2011).The subject of this diploma thesis is the entrepreneurial intention, which Bird (1988) and Souitaris, Zerbinati and Al-Laham (2007) define as a situation that drives a per-son's attention and actions self-employment rather than employment by someone else.Particularly:The purpose of this paper is to map the entrepreneurial profile of high school students, as well as the factors that shape it.To achieve this goal was used Ajzen's theory of Planned Behavior (1987), which links the intent with the follow-up actions. According to this theory, an individual's inten-tions are determined by his attitude towards behavior, perceived behavioral control, and subjective norms.In the above variables, others borrowed from the international bibliography (personal effectiveness, risk-taking, school and business education, environmental and social sensitivity), as well as variables related to the student profile (gender, class, school grade, family income and parental business status, etc.).The sample of the survey was students attending the 2nd and 3rd Class of General High Schools in Attica. As a methodological approach quantitative research was se-lected in the form of a questionnaire. Specifically, 748 questionnaires were distributed and 647 were completed, ie 86.5%. Thus, the survey sample is made up of 647 total students, of whom 317 are in 2nd and 330 in 3rd class. The survey was conducted from 18/03/2019 to 19-04-2019. was followed by the Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO) test, while factor analysis was used to check the validity and Cronbach's a for the reliability of the scales. De-scriptive statistical analysis and analysis of variance (ANOVA) was also performed to determine whether the assumptions of the survey were valid.The recording, processing and analysis of responses/statements showed the following results:a. The sample showed weak intentions to develop entrepreneurship, while there was no significant variation in this variable between 2nd and 3rd class students and gen-der.b. The attitude of the sample towards entrepreneurship and the perceived control of its behavior is positively correlated with the intention to develop entrepreneurship.c. Students with high perceived personal effectiveness showed increased business in-tentions.d. Students with a high risk-averse tendency are more likely to become entrepreneurs.e. High family income is positively related to the growth of increased business inten-tions.f. Students that study in public general high schools have more entrepreneurial inten-tions than students in private or experimental high schools.g. Students with entrepreneurial parents or self-employed have a higher intention to develop entrepreneurship.h. Participation in entrepreneurship programs is positively related to the intention to develop the entrepreneurship of the sample.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικό προφίλ
Επιχειρηματικότητα
Μαθητές Λυκείου
Πρόθεση για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
Ερωτηματολόγιο
Entrepreneurial profile
Entrepreneurship
High school students
Entrepreneurial intention
Questionnaire
Διαθέσιμο από :2020-01-25 12:09:25
Ημερομηνία έκδοσης :09/24/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-25 12:09:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nikiforos_2019.pdf

Τύπος: application/pdf