ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Business analytics field study in a greek pharmaceutical company using SAS Analytics Software & Solutions
Εναλλακτικός τίτλος :Μελέτη πεδίου επιχειρηματικής αναλυτικής σε ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με χρήση λογισμικού της SAS
Δημιουργός :Γαβαλάς, Ορέστης
Gavalas, Orestis
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζάρας, Ανδρέας (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά μια μελέτη πεδίου επιχειρηματικής αναλυτικής σε ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με τη χρήση λογισμικού της SAS (Analytics Software & Solutions). Μετά από ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων που παραχωρήθηκαν παρουσιάζονται αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά των πελατών, τις πωλήσεις, τα έσοδα, την απόδοση της εταιρείας καθώς και γεωγραφικά χαρακτηριστικά για τα παραπάνω. Έχει πραγματοποιηθεί τμηματοποίηση του πελατολογίου της εταιρείας σε βασικές κατηγορίες των οποίων αναλύεται η συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά. Στο σύνολο της μελέτης και πάντα συνδεδεμένες με τα ευρήματα προτείνονται ενέργειες με απώτερο σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, των εσόδων, της ανταγωνιστικότητας, της ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας.
This document concerns a business analytics field study in a Greek pharmaceutical company using SAS (Analytics Software & Solutions) software. After a thorough analysis of the data provided, results are presented on customer characteristics, sales, revenue, company performance as well as geographical characteristics for the above. The company's clientele has been segmented into key categories whose behavior and characteristics are analyzed. Throughout the study and always linked to the findings, actions are proposed to increase sales, revenue, competitiveness, and customer satisfaction of the company.
Λέξη κλειδί :Τμηματοποίηση πελατών
Επιχειρηματική αναλυτική
Ανάλυση RFM
Φαρμακευτική εταιρεία
Customer segmentation
Business analytics
RFM Analysis
Pharmaceutical company
Ημερομηνία :28-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :28-01-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gavalas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf