ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O γλωσσικός φραγμός των αλλοδαπών (πρόσφυγες, μετανάστες), στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας
Εναλλακτικός τίτλος :Foreigner's language barrier (immigrants,refugees) to their access to public sector, health care services
Δημιουργός :Σιούτης, Δημήτριος
Συντελεστής :Ανδρή, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Καπουτσής, Ηλίας (Εξεταστής)
Βακόλα, Μαρία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7495
Περίληψη :Εισαγωγή: Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, (https://www.who.int/topics/health_systems/en/ ένα καλό σύστημα υγείας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους, όταν και όπου τις χρειάζονται. Η ακριβής διαμόρφωση των υπηρεσιών διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά σε όλες τις περιπτώσεις απαιτεί έναν ισχυρό μηχανισμό χρηματοδότησης και ένα καλά εκπαιδευόμενο και επαρκώς αμειβόμενο εργατικό δυναμικό.Κατά τον Παγκόσμιο οργανισμό Ηνωμένων εθνών, (https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html) ο μετανάστης ορίζεται ως οποιοδήποτε άτομο το οποίο μετακινείται ή έχει μετακινηθεί σε ένα διεθνές σύνορο ή σε ένα κράτος μακριά από την κατοικία του, ανεξάρτητα από(1)το νομικό καθεστώς του ατόμου;(2)εάν η κίνηση είναι εθελοντική ή ακούσια;(3)ποια είναι τα αίτια της κίνησης;(4)ποια είναι η διάρκεια της διαμονής. Ο γλωσσικός φραγμός προκύπτει όταν 2 άτομα ή και παραπάνω δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία. Ο γλωσσικός φραγμός στην δημόσια υγεία είναι όταν ένας γιατρός δεν ομιλεί την ίδια γλώσσα με τον ασθενή.Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι επικοινωνιακού γλωσσικού φραγμού μεταξύ των αλλοδαπών χρηστών υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία ανασκοπική ποιοτική έρευνα με στοχευμένη δειγματοληψία. Πραγματοποιήθηκαν 9 συνεντεύξεις στο δημόσιο νοσοκομείο του ευαγγελισμού, ανάμεσα σε γιατρούς και νοσηλευτές.Αποτελέσματα: Κατά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων και της ανάλυσής τους, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο εξειδικεύεται σε 3 κατηγορίες. Α) Προβλήματα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιώνΒ) Eμπόδια για χρήστη υπηρεσιώνΓ) Εμπόδια για προσωπικό υγείας Συμπεράσματα: Το γεγονός της υπάρξεως γλωσσικού φραγμού που ανακύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας από αλλοδαπούς σε ημεδαπά νοσοκομεία, είναι πρόβλημα πολυπαραγωγικό και πολυδιάστατο. Έχοντας ανάγκη αντίστοιχης πολυδιάστατης αντιμετώπισης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε όλους τους διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια αρχικά, έχοντας ως μακροπρόθεσμο όφελος την οριστική κοινωνική ένταξη(inclusion), των προαναφερθέντων πληθυσμιακών μονάδων.
Introduction: According to the world health organization (https://www.who.int/topics/health_systems/en/) a good health system provides services to all people when they are needed. Ηοwever,the services vary from country to country and in order to succeed it requires well trained employees and an adequate funding from government. Additionally, according to the United Nations Migration Agency (IOM) https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html defines the the immigrant defines a migrant as any person who is moving or has moved across an international border or within a State away from his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s legal status; (2) whether the movement is voluntary or involuntary; (3) what the causes for the movement are; or (4) what the length of the stay is.The language barrier happens when 2 or more persons cannot speak the same language. The language barrier in health care happens when a doctor cannot speak the same language with a patient.Aim: The aim of the current thesis is to examine if there is a language barrier between (immigrants, refugees) to their access to public sector, health care services especially in Greece.Methodology: It’s a qualitative research with targeted sampling.I used the interview as a method of qualitative research. The interview took place in a public Greek hospital.Results: After the analysis of interviews I came to the conclusion that there are major problems that are set to 3 categories.A)Problems in service qualityB)Barriers to the userC)Barriers to the doctorsConclusions: The language barriers of (immigrants, refugees) to their access to public sector and health care services is a multi-productive and a multidimensional problem. Therefore, in order to face this problem you need a multidimensional approach ensuring their permanent integration.
Λέξη κλειδί :Επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας
Δημόσια υγεία
Γλωσσικός φραγμός
Μετανάστευση
Διερμηνείς
Immigrants
Refugees
Language barriers
Public health
Interpreters
Διαθέσιμο από :2020-01-26 17:30:32
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-26 17:30:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sioutis_2019.pdf

Τύπος: application/pdf