ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πληροφοριακά συστήματα και CRM συστήματα στο μάρκετινγκ
Εναλλακτικός τίτλος :Information systems and CRM systems in maketing
Δημιουργός :Καψιώχα, Βασιλική
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Πολυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :61σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7504
Περίληψη :H παρούσα διπλωματική θα καλύψει την πλήρη εικόνα της πρακτικής άσκησης και των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησα στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά θα προσεγγίσει και τη σημαντικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σε ένα τμήμα, το οποίο απαιτεί βελτιστοποίηση και ταχύτητα των δραστηριοτήτων του, προκειμένου να υπερτερεί από τους ανταγωνιστές του.
This internship took place in the context of completing my postgraduate studies in the Department of Management Science and Technology. This thesis will cover both the full picture of the trainees hips and activities I have done in this company as well as approximate the importance of information systems in a segment that requires optimization and speed of its activities so as to outperform competitors.
Λέξη κλειδί :Πληροφοριακά συστήματα
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων
Μάρκετινγκ
Information systems
Customer Relationship Management (CRM)
Marketing
Nestlé S.A.
Διαθέσιμο από :2020-01-30 20:13:35
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-30 20:13:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kapsiocha_2020.pdf

Τύπος: application/pdf