ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση επιδόσεων στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών
Εναλλακτικός τίτλος :Performance management in gaming industry
Δημιουργός :Παπαπέτρος-Ποριώτης, Βασίλειος-Μάριος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7506
Περίληψη :Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της συμβολή των διαδικασιών διαχείρισης επιδόσεων στη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών. Αρχικά αναλύονται οι βασικές διαδικασίες διαχείρισης επιδόσεων και σε ποιες διοικητικές λειτουργίες συμβάλλουν καθώς και η σημασία της επιλογής και της χρήσης των κατάλληλων δεικτών επίδοσης από τους οργανισμούς. Στη συνέχεια, αναφέρεται η συμβολή της επιχειρηματικής ευφυΐας στην αύξηση των επιδόσεων μεγάλων εταιρειών του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών καθώς και οι τρόποι με τους οποίους επιτεύχθηκε. Περαιτέρω αναλύονται οι διαφορετικοί τύποι dashboard και αναφέρονται πρακτικές αύξησης της αποτελεσματικότητας τους. Τέλος, αναφέρομαι στην εταιρεία και την ομάδα στην οποία πραγματοποίησα την πρακτική μου και στα έργα τα οποία μου ανατέθηκαν.
My thesis intends to highlight the contribution of performance management operations in gaming industry. At first, I have analyzed the basic performance management operation and the way they contribute to the optimization of the management operations of the organizations. Furthermore, I highlight the importance of the selection of the proper Key Performance Indicators in the performance management process and how the usage of business intelligence tools improved the performance and the revenue of big Gaming Companies. Different types of dashboards are analyzed and techniques of making the dashboards more actionable are stated. At the end I refer to the company and the team where I worked and the various projects I participated.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση της απόδοσης
Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης (KPI)
Επιχειρηματική ευφυΐα
Οπτικοποίηση δεδομένων
ΟΠΑΠ
Performance management
Key Performance Indicators (KPIs)
Business intelligence
Data visualization
OPAP
Διαθέσιμο από :2020-01-31 21:30:32
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-31 21:30:32
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papapetros_Poriotis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf