ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή: ανάγκες και κίνητρα
Εναλλακτικός τίτλος :Consumer behavior theory: needs and motives
Δημιουργός :Κουλούβαρδης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :28σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7512
Περίληψη :Η μελέτη ζητημάτων που προσεγγίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ψυχολογία, αποτελούν θέματα τα οποία είναι πάντα επίκαιρα και ιδιαίτερης σημασίας. Έτσι, η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τους marketers. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετήσουμε της συμπεριφοράς αυτή, σύμφωνα με τις ευρύτερα διαδεδομένες θεωρίες που επικρατούν στον κλάδο, καθώς και να κατανοήσουμε την σημαντικότητα του ζητήματος αυτού. Βασική παράμετρος σε όλα τα παραπάνω αποτελεί και το κομμάτι που αφορά στα κίνητρα και τις ανάγκες των καταναλωτών, κάτι που μας δείχνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του συγκεκριμένου θέματος το οποίο μελετήσαμε. Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό ότι η αγοραστική συμπεριφορά ενός καταναλωτή μπορεί να εξαρτηθεί από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες και γι’ αυτό τον λόγο οι θεωρίες οι οποίες μελετήθηκαν, προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν διαφορετικά ερευνητικά πεδία.
Studying fields that approach human behavior and psychology are issues that are timely and of importance. So, consumer behavior is a critical issue that is very important for marketers. The purpose of this thesis was to study this behavior, in line with the most widespread theories in the field, and to understand the importance of this issue.A key element in all of the above is the segment on consumer motivation and needs, which shows us the multidimensional nature of the particular topic we have studied.In conclusion, it is understood that a consumer's purchasing behavior may depend on many different factors and therefore the theories studied, were derived from people who served different research fields.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά καταναλωτή
Καταναλωτικά κίνητρα
Καταναλωτικές ανάγκες
Marketing
Consumer behavior
Consumer motivation
Consumer needs
Διαθέσιμο από :2020-01-27 18:47:44
Ημερομηνία έκδοσης :06/01/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-27 18:47:44
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koulouvardis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Koulouvardis_Presentation_2020.ppsx

Τύπος: application/pdf