ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική συμπεριφορά του χρήστη στον κλάδο του τουρισμού
Εναλλακτικός τίτλος :The influence of social media on the user
Δημιουργός :Παπαδάτου, Παρασκευή
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γιώργος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7515
Περίληψη :Με αφορμή την ολοένα και πιο έντονη η παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα των χρηστών στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η επιρροή τους στον σύγχρονο χρήστη στοχεύοντας στον κλάδο του τουρισμού. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας αναλύονται, συγκρίνονται με τα αντίστοιχα προηγούμενων ερευνών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα του τουρισμού και αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές προτάσεις προς υιοθέτηση. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αναλύεται η πρακτική μου άσκηση που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία Onit και αφορά το αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ.
Due to the ever-increasing presence of social media in the daily lives of users in the present thesis, presents the influence of social media on the user today aiming at the tourism industry. Specifically, an empirical research was conducted, the results of which are analyzed and compared with those of previous studies. The conclusions reached can be applied to Greek tourism businesses and are extremely important proposals for adoption. In the second part of this thesis, it is presented my internship at Onit digital marketing office.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Τουρισμός
Μουσικό φεστιβάλ Fyre
Ελλάδα
Digital marketing
Social media
E-WOM
Tourism
Fyre festival
Greece
Διαθέσιμο από :2020-02-04 21:56:02
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-04 21:56:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadatou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf