ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή των social media του content marketing και του e-mail marketing στις B2B επιχειρήσεις
Εναλλακτικός τίτλος :The influence of social media, content marketing and e-mail marketing on B2B companies
Δημιουργός :Σωτηροπούλου, Νικολία-Ιωάννα
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :46σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7516
Περίληψη :Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τη σχέση που συνδέει τα social media, το content marketing και το e-mail marketing. Οι δυνατότητες του διαδικτύου έχουν επηρεάσει άκρως τον χώρο των επιχειρήσεων, οι οποίες πλέον εντάσσουν όλο και περισσότερο στη στρατηγική τους ενέργειες προώθησης μέσω του ψηφιακού marketing. Αρχικά, παρατίθεται παρακάτω βιβλιογραφική μελέτη σχετικά με τον προσδιορισμό και την αιτιολόγηση της σημαντικότητας του ρόλου των social media, του content marketing και του e-mail marketing στην προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εν συνεχεία, η μελέτη εστιάζει στις business to business επιχειρήσεις, αναλύοντας τη συνεισφορά των social media, του content marketing και του e-mail marketing στην προσέλκυση υποψηφίων πελατών, στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, καθώς και στην ενίσχυση της εταιρικής επωνυμίας. Τέλος, εξετάζει αν υπάρχει συγκεκριμένος συνδυασμός social media και τεχνικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, με σκοπό να προβάλλουν το brand τους, να λάβουν υψηλότερη ανταπόκριση, μέσω των αλληλεπιδράσεων, από τους εν δυνάμει πελάτες τους και εν τέλει να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με τελικό προορισμό την επίτευξη της πώλησης.
The purpose of this research is to highlight the relationship between social media, content marketing, and email marketing. The capabilities of the internet have greatly influenced the business environment, which is increasingly integrating digital marketing strategies into their strategy. First, a bibliographic study is presented to identify and justify the importance of the role of social media, content marketing and e-mail marketing in promoting business activities. The study then focuses on business firms, analyzing the contribution of social media, content marketing and email marketing to attracting prospective customers, developing strong trust relationships with existing customers, and enhancing partnerships. brand. Finally, it examines whether there is a specific combination of social media and techniques that businesses could use to promote their brand, gain higher responsiveness through interactions with their potential customers, and ultimately promote their products or services with final destination of the sale.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικά δίκτυα
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ περιεχομένου
Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επιχείρηση προς επιχείρηση
Social media
Digital marketing
Content marketing
Email marketing
Business-to-business
Διαθέσιμο από :2020-02-04 21:56:38
Ημερομηνία έκδοσης :02/04/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-04 21:56:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sotiropoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf