ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διοίκηση έργου ανέγερσης πολυτελούς πολυκατοικίας στην περιοχή της Γλυφάδας
Εναλλακτικός τίτλος :Project management of a luxury residential building in Glyfada area
Δημιουργός :Μπαρκονίκος, Άρης
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7520
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η αποτύπωση του συνδυασμού των προσωπικών εμπειρικών γνώσεων καθώς και γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη θητεία στο συγκεριμένο μεταπτυχιακό, με στόχο την παρουσίαση μίας συνολικής εικόνας της Διοίκησης ενός σύγχρονου και σχετικά μεγάλου οικιστικού έργου για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Καθώς το συγκεκριμένο έργο («Ε94») το οποίο αναλύεται βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανέγερσης, στη παρούσα εργασία αποτυπώνονται οι τρόποι και οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται αλλά και θα ακολουθηθούν εώς την ολοκλήρωση του έργου για την ιδανική Διοίκηση του Έργου.Συγκεκριμένα, στο πρακτικό μέρος της εργασίας περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του έργου «Ε94» όπου έχουν οριστεί καθώς επίσης γίνεται και μία μικρή αναφορά στην ανάδοχο εταιρεία και της δομή της. Εν συνεχεία, πραγματοποιείται η Δομή Ανάλυσης εργασιών του Έργου (WBS), επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της στη πορεία του έργου. Ακολουθεί η αναλυτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού και της συνολικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης του έργου μέσω της δημιουργίας πινάκων και διαγραμμάτων Gantt (λογισμικό MS Project) αντίστοιχα καθώς επίσης απεικονίζεται και η κρίσιμη διαδρομή των δραστηριοτήτων του έργου. Πέραν αυτών, αναλύονται οι τρόποι παρακολούθησης και ελέγχου του έργου καθώς και της λήψης αποφάσεων όπου αυτές απαιτούνται καθόλη τη διάρκειά του καθώς επίσης γίνεται και εκτενής ανάλυση της Διοίκησης Κινδύνων με στόχο τη πρόληψη και την αποφυγή τους. Ολοκληρώνοντας, γίνεται αναφορά στην αλυσίδα προμηθειών και στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού εστιάζοντας στη συμπεριφορά ηγεσίας και το επίπεδο συνεργασίας όπου οφείλει να επικρατεί καθόλη τη διάρκεια του έργου.Τέλος, συμπεραίνεται πως με την ορθή Διοίκηση ενός Έργου προκύπτουν θετικά αποτελέσματα προς όλες τις κατευθύνσεις, ικανοποιόντας όλους τους ενδιαφερόμενους δημιουργώντας έτσι σταθερές και αλλά και νέες μελλοντκές συνεργασίες.
The scope of this thesis was to present the combination of personal experience knowledge as well as to the knowledge that acquired during the postgraduate studies. The purpose was to present an overall picture of the management of a modern and relatively large residential project in order to achieve better results. As the specific project "E94" is in its initial phase of the construction, this thesis outlines the ways and methodologies which have already been followed and will be followed until the completion of the project for an ideal Project Management.In particular, the practical part of the work describes the features and specifications of the "E94" project which they have already been defined. Moreover, it is made a brief reference to the contractor’s company and its structure. The Work Breakdown Structure Analysis of the Project (WBS) is then carried out, highlighting its importance for the whole project. It is done a detailed analysis of the methodology which used to estimate the total budget and total project timetable through the creation of tables and Gantt diagrams (MS Project software) respectively as well as illustrating the critical path of project activities. In addition to these, the methodologies of Project Control and Monitoring as wells as the Decision Making are extensively analyzed which were necessary throughout the project. Furthermore, there has been an extensive Risk Management Analysis in order to prevent and avoid potential risks . In conclusion, reference is made to the Procurement and Human Resource Management focusing on leadership behavior as well as the level of co-operation where it is required to exist throughout the project.Finally, is concluded that a good implementation of project management leads in positive results satisfying all stakeholders and creates stable but also new future collaborations.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση έργου
Διαγράμματα Gantt
Δομή ανάλυσης εργασιών
Project management
Gantt diagrams
Work Breakdown Structure (WBS)
Διαθέσιμο από :2020-02-05 19:17:10
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-05 19:17:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Barkonikos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf