ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διατμηματική ανάλυση της επίδρασης των dahboards σε μια πολυεθνική εταιρεία
Εναλλακτικός τίτλος :Analysis of the effect of dashboards in different departments in a multinational company
Δημιουργός :Πουρνάρας, Ιωάννης
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7522
Περίληψη :Η σωστή εκμετάλλευση των δεδομένων είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη μιας εταιρείας. Όσο μεγαλώνει ένας οργανισμός τόσο περισσότερα δεδομένα έχει στην διάθεσή του. Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων είναι δύσκολη και χρονοβόρα, ωστόσο είναι σημαντική η έγκαιρη και έγκυρη επεξεργασία τους, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση η λήψη των αποφάσεων, που θα δώσουν στην εταιρεία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή η έρευνα επικεντρώνεται στην επίδραση, που έχουν τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence systems) και πιο συγκεκριμένα τα dashboards, στους χρήστες μιας πολυεθνικής εταιρείας, από την ανάλυση των δεδομένων. Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και στον κλάδο των fast moving consumer goods. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι απασχολούνται σε διάφορα τμήματα, όπως αυτό του οικονομικού, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των πωλήσεων και του marketing και η μέθοδος συλλογής πραγματοποιήθηκε με ημι-δομεμένες συνεντεύξεις. Οι ερωτήσεις βασίστηκαν στο ανανεωμένο μοντέλο αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων από τους Petters, DeLone και McLean (2013). Στο τέλος ο ερευνητής καταλήγει στο αν τα dashboards στην συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιούνται όντως ως συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας και εξάγεται σημαντική γνώση από αυτά, ή ως συστήματα παρακολούθησης της πορείας της.
The more organizations grow the more data they produce. Thus, the appropriate exploitation of those data is one of the key elements for their continuous development. Furthermore, the vast amount of data produced make the data analysis process more difficult to be executed and more time consuming. In order to enhance the employees’ performance, which can be achieved from the improvement of their decision-making process, the data analysis process has to be performed on time and at the same time in the right way. All those will possibly increase the competitive advantage for the company. This research is going to focus on the effect that Business Intelligence Systems and specifically the reporting tool of dashboards have on the employees of a multinational company. The company that the researcher is going to examine is part of the Greek fast moving consumer goods sector. For this research, data have been collected from various employees occupied in various departments within the company (e.g. supply chain, sales, finance and marketing). For the collection of data, the researcher used the method of semi-structured interviews. Specifically, the questions asked to the interviewees were based on the updated information system success model of Petters, DeLone and McLean (2013). This research will conclude in whether the researched company is using dashboards to increase its efficiency and in particular if it uses them as a reporting tool or as a monitoring tool.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική ευφυΐα
Οπτικοποίηση δεδομένων
Πληροφοριακά συστήματα
Ταμπλό απόδοσης
Απόδοση εργαζομένου
Business intelligence
Performance Dashboards
Information systems
Data visualization
Employee performance
Διαθέσιμο από :2020-02-06 15:58:29
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-06 15:58:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pournaras_2020.pdf

Τύπος: application/pdf