PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Ανάλυση πωλήσεων (sell out) 2018-2019 FMCG εταιρείας μέσω του καναλιού του ηλεκτρονικού φαρμακείου
Alternative Title :FMCG sell out analysis 2018-2019 from e-pharmacy channel
Creator :Παπαμελετίου, Μελετία
Contributor :Χατζηαντωνίου, Δαμιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλούδη, Νάνσυ (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :89σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7545
Abstract :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση, από την σκοπιά του Business Intelligence Analyst, των αγορών που περιλαμβάνουν προϊόντα τριών βασικών brand names -προϊόντα αντισύλληψης, περιποίησης ποδιών και αποτρίχωσης- μεγάλης εταιρείας, που δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των fmcg , όπως προκύπτουν από παραγγελίες καταναλωτών μέσω των top 5 ηλεκτρονικών φαρμακείων της ελληνικής αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από τον κώδικα δεοντολογίας και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, αναλύονται οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών φαρμακείων ώστε να προσδιοριστούν οι τάσεις των καταναλωτών ως προς την πιο δημοφιλή προϊοντική κατηγορία ενδιαφέροντος, τις ποσότητες και το ποσό που ξοδεύτηκε. Η μεθοδολογία της ανάλυσης που ακολουθήθηκε στη παρούσα εργασία περιλαμβάνει την ETL (Extract-Transform-Load) διαδικασία, την δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων και την οπτικοποίηση τους με την χρήση κατάλληλων διαδραστικών αναφορών, εύχρηστων για τα τμήματα πωλήσεων και marketing της εταιρείας. Σκοπός της ανάλυσης είναι να διαμορφωθούν τα δεδομένα με τρόπο κατάλληλο ώστε να δημιουργηθούν γραφήματα και reports που θα δώσουν «γνώση» στην εταιρεία για λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Για τις ανάγκες δημιουργίας βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τοπικός server της MySQL και για την οπτικοποίηση των δεδομένων η εφαρμογή Power BI της Microsoft. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι το διαδίκτυο συμβάλει σημαντικά για αγορές μέσω των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Οι αγορές μη συνταγογραφούμενων προϊόντων είναι αξιοσημείωτες για τις εταιρείες του κλάδου των fmcg που χρησιμοποιούν το εν λόγω κανάλι για να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Επιπλέον, αναδεικνύονται στοιχεία για τις προϊοντικές ομάδες ενδιαφέροντος που αφορούν το μερίδιο αγοράς, την εποχικότητα στις πωλήσεις ανά προϊοντική ομάδα, χρονικά σημεία μέσα στο έτος που αυξάνονται οι πωλήσεις( Black Friday/παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS) , συσχέτιση με άλλες προϊοντικές κατηγορίες μέσα στα καλάθια. Στοιχεία χρήσιμα προς την εταιρεία για κατανόηση της θέσης των προϊόντων της στην αγορά και την ανάγκη λήψης αποφάσεων για αύξηση μεριδίου αγοράς και καταναλωτικού κοινού.
The purpose of the present dissertation is to analyze, from a Business Intelligence analyst view, the consumers’ habits on purchases from top 5 electronic pharmacies in Greek market, that contains at least one product of pleasure-sex, pedi care and waxing FMCGs brand. Taking into account the limitations imposed by the Code of Conduct and the current legislative framework in Greece, purchases of top 5 electronic pharmacies are analyzed so as consumer trends to be defined as per interest product. The research methodology employed in this dissertation includes the steps of ETL process, creation of a suitable data base and designing interactive visuals on relevant report pages, suitable and useful to sales and marketing departments of the company. The purpose of the analysis is the configuration of data in a way that tasteful visuals and reports will be able to be designed with important “knowledge” for decision making purposes of the company. As per the above needs, a local MySQL server was used for data base creation and Microsoft Power BI application for data visualization purposes. The findings of this research demonstrate that the Internet has been integrated into consumers’ daily lives, covering their need to make a purchase through the channel of electronic pharmacies. Purchases of FMCG’s products through that channel are remarkable for these companies. Furthermore, this analysis shows important results for interest product groups like market share in channel of electronic pharmacies, remarkable sales increase at specific date in a year as Black Friday/ International day against HIV etc, correlation with other important product groups in electronic pharmacy “baskets”. The above results compose significant knowledge for the company as per product position in market and the need for further strategic decision with aim at increase of penetration in market and consumer share.
Subject :Ηλεκτρονικό φαρμακείο
Ανάλυση πωλήσεων
Αγαθά ταχείας κατανάλωσης
E-pharmacy
Sell-out
Fast Μoving Consumer Goods (FMCG)
Date Available :2020-02-09 20:59:17
Date Issued :24-01-2020
Date Submitted :2020-02-09 20:59:17
Access Rights :Free access
Licence :

File: Papameletiou_2020.pdf

Type: application/pdf