ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bitcoin: κρυπτονομίσματα
Εναλλακτικός τίτλος :Bitcoin: cryptocurrencies
Δημιουργός :Καλλιμάνη, Βασιλική
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7576
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η τεχνολογία Bitcoin και πώς η είσοδος των κρυπτονομισμάτων επηρέασε τις συναλλαγές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των εννοιών, των ορισμών, της ιστορίας του Bitcoin, αλλά και της πορείας και εξέλιξης αυτού ως σήμερα. Ακόμη, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του Bitcoin στην αγορά σήμερα, καθώς και ποιά η στάση των αγορών, επιχειρήσεων, τραπεζών έναντι στα κρυπτονομίσματα. Τέλος, δίνεται έμφαση στην λειτουργία του νομικού πλαισίου, στην λογιστική και τον φορολογικό έλεγχο των κρυπτονομισμάτων, όπως αυτά προέκυψαν μέσα από την ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Επίσης παρατίθενται σχετικά συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας γύρω από τον παρόν θέμα.
This thesis presents Bitcoin technology and how the introduction of cryptocurrencies has affected transactions, financial institutions and businesses worldwide. The following chapters provide a detailed overview of the concepts, definitions, history of Bitcoin, as well as its evolution and development to date.Furthermore, the advantages and disadvantages of using Bitcoin in today's market are analyzed, as well as the attitude of markets, businesses, banks towards cryptocurrencies.Finally, emphasis is placed on the functioning of the legal framework, the accounting and tax audit of cryptocurrencies, as they emerged through the literature review. Relevant conclusions and future extensions of research on this topic are also listed.
Λέξη κλειδί :Κρυπτονομίσματα
Τεχνολογία bitcoin
Τεχνολογία blockchain
Cryptocurrencies
Bitcoin
Blockchain
Διαθέσιμο από :2020-02-10 21:09:51
Ημερομηνία έκδοσης :07-12-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-10 21:09:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kallimani_2019.pdf

Τύπος: application/pdf