ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Economic crisis and female entrepreneurship: evidence from european countries
Εναλλακτικός τίτλος :Οικονομική κρίση και γυναικεία επιχειρηματικότητα: η εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών
Δημιουργός :Γεωργίου, Κλείτος
Georgiou, Kleitos
Συντελεστής :Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Πεχλιβάνος, Λάμπρος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7586
Περίληψη :Εμπνευσμένη από το κομμάτι της βιβλιογραφίας που μελετά τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιδιώκει να εξετάσει εάν και κατά πόσο η γυναικεία επιχειρηματικότητα στις ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκε από την κρίση ή άλλους παράγοντες. Η εμπειρική διερεύνηση έγινε με ανάλυση δεδομένων panel (panel data analysis). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για 28 οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα 11 ετών, από το 2006 ως το 2016. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά, η οικονομική κρίση δεν φαίνεται να έχει σημαντική συσχέτιση με τη δημιουργία επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες.Σύμφωνα με το μοντέλο μας, η βελτίωση στο εκπαιδευτικό επίπεδο οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες. Η οικονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που διαχειρίζονται οι γυναίκες. αν και δεν φαίνεται ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό. Επιπλέον, η ανεργία φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα η σχέση αυτή είναι και στατιστικά σημαντική, γεγονός που συνεπάγεται ότι η αύξηση της ανεργίας μπορεί να μην λειτούργησε ως καταλύτης για τη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες κατά τη διάρκεια της υπό μελέτη δεκαετίας.Το να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας δεν είναι εύκολο καθότι εξακολουθεί να θεωρείται ως σχετικό μειονέκτημα σε όλες σχεδόν τις οικονομίες παγκοσμίως. Οι γυναίκες βρίσκονται ακόμη σε ασθενέστερη σχετική θέση από τους άνδρες τόσο στην κοινωνία όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο ρόλος των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής όταν υποστηρίζουν και ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι μεγάλης σημασίας. Η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικότητας γενικά θα μπορούσε να έχει ευεργετική επίδραση στα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Με τη σειρά του, αυτό το αποτέλεσμα θα είχε και άλλες θετικές επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών και θα βελτίωνε τη σχετική θέση της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Inspired by the stream of research that studies the impact of the economic crisis on entrepreneurship, the current dissertation aims to examine whether and how female entrepreneurship in European countries was affected by the crisis or other factors. We have used panel data for 28 EU economies for an eleven year time span ranging from 2006 – 2016. Our results indicate that the economic crisis seems not to be significantly correlated to the creation of businesses run by women. According to our model, an increase in educational levels, leads the number of businesses which are run by females to increase as well. The economic crisis negatively affects the creation of new businesses run by women; though this effect is not found to be statistically significant. In addition, unemployment is found to be negatively correlated and statistically significant meaning that increases in unemployment might not worked as a catalyst for the creation of businesses by females during the decade studied. Being a woman entrepreneur is not an easy task as it still represents a relative disadvantage in almost all of the economies worldwide. Women are still in a weaker relative position than men both in society and in the business environment. The role of policy makers when supporting and strengthening female entrepreneurship is of great importance. Strengthening female entrepreneurship and entrepreneurship in general could have a beneficial effect on countries’ economic growth rates. In turn, this effect would have other positive effects on citizens’ welfare and would improve the country’s relative position worldwide.
Λέξη κλειδί :Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Οικονομική κρίση
Ευρώπη
Εκτίμηση αντικτύπου
Female entrepreneurship
Economic crisis
Europe
Impact
Διαθέσιμο από :2020-02-13 18:15:59
Ημερομηνία έκδοσης :30-04-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-13 18:15:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgiou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf