ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών και ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος :Earnings management and audit quality
Δημιουργός :Βάρρας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7589
Περίληψη :O σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την εφαρμογή του φαινομένου της χειραγώγησης των κερδών εξετάζοντας ένα μεγάλο πλήθος εταιρειών από τρείς διαφορετικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ελλάδα. Επηρεαζόμενοι από προηγούμενες μελέτες, εξετάσαμε την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μέσα από την μέτρηση δεικτών όπως είναι η εξομάλυνση των κερδών καθώς και το μέγεθος των δεδουλευμένων. Διαπιστώσαμε ότι, μέσα από τον δείκτη εξομάλυνσης των κερδών, οι γαλλικές εταιρείες εν συγκρίσει με άλλες χώρες να προβαίνουν σε μεγαλύτερα φαινόμενα αλλοίωσης των αποτελεσμάτων. Αντίθετα, εξετάζοντας τον δείκτη μεγέθους των δεδουλευμένων, διαπιστώσαμε ότι οι ελληνικές εταιρείες προβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα χειραγώγησης των αποτελεσμάτων τους. Επιπροσθέτως, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Ως μέτρο ποιότητας του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι στην Γερμανία, για τα έτη 2005 έως 2017 το μεγαλύτερο μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας συνεπάγεται πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του φαινομένου της χειραγώγησης των κερδών των επιχειρήσεων από τον εξωτερικό ελεγκτή. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα διαπιστώνεται τόσο για τις γερμανικές εταιρείες όσο και για τις ελληνικές εταιρείες αντίστοιχα. Τέλος, δεν μπορεί να εξαχθεί συγκεκριμένο συμπέρασμα για την ποιότητα του ελέγχου όσον αφορά τις γαλλικές εταιρείες καθώς το αποτέλεσμα δεν καθίσταται στατιστικά σημαντικό.
The purpose of this thesis is to examine the application of the profit manipulation phenomenon by examining a large number of companies from three different countries such as Germany, France and Greece. Influenced by previous studies, we examined the reliability of financial statements through the measurement of indicators such as the adjustment of earnings and the size of accruals. We established that, through the earnings-smoothing index, French companies report larger effects on profitability compared to other countries. On the contrary, looking at the accruals index, we found out that Greek companies are manipulating their results higher. In addition, we have attempted to examine several factors that influence the phenomenon of profit manipulation, with emphasis on the quality of external control. In addition, we have tried to look at several factors that influence the phenomenon of profit manipulation, with emphasis on the quality of external control. The size of the audit firm was used as a key performance indicator of the audit quality. In the present study, the results indicate that in Germany, between 2005 and 2017, the larger the size of the audit firm implies more effective controls and thereby limiting the external auditor's manipulation of business profits. This is the case for both German and Greek companies respectively. Finally, no definitive conclusion can be drawn as to the quality of the control in respect of French companies as the result is not statistically significant.
Λέξη κλειδί :Χειραγώγηση κερδών
Ελεγκτική
Εξωτερικός έλεγχος
Earnings management
External audit
Audit quality
Διαθέσιμο από :2020-02-15 13:03:31
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-15 13:03:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Varras_2020.pdf

Τύπος: application/pdf