ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The impact of macroeconomic variables on oil price changes & the impact of oil price changes on GDP of Mediterranean countries
Εναλλακτικός τίτλος :Η επίδραση των μακροοικονομικών μεταβλητών στην τιμή του πετρελαίου και η επίδραση των μεταβολών της τιμής του πετρελαίου στο ΑΕΠ των μεσογειακών χωρών
Δημιουργός :Κατσαλήρου, Μαρία
Katsalirou, Maria
Συντελεστής :Αγοράκη, Μαρία-Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Τσούμας, Χρήστος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7595
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία ερευνάται η επίδραση των μεταβολών των μακροοικονομικών μεταβλητών στις αγοραίες τιμές του πετρελαίου στην περίπτωση των μεσογειακών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία). Ύστερα από βιβλίογραφική έρευνα, επιλέχθησαν οι ακόλουθες μακροοικονομικές έξι μακροοικονομικές μεταβλητές: πραγματικό ΑΕΠ (GDP), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), η απόδοση του κρατικού δεκαετούς ομολόγου (YTR), η ανεργία (ως % ποσοστό του συνολικού πληθυσμού). Η spot τιμή του αργού πετρελαίου λήφθηκε σε δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι. Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και των πρώτων παραγώγων τους (I(1)), υιοθετήθηκε η μεθοδολογία του δομημένου αυτοπαλίνδρομου μοντέλου (SVAR/VECM), προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των αλλαγών των τιμών του πετρελαίου και των μακροοικονομικού προφίλ κάθε χώρας. Για την κατασκευή του μοντέλου SVAR/VECM κάθε χώρας πραγματοποιήθηκαν τα τεστ ADF και Johansen. Τα αποτελέσματα αυτών ήταν ενδεικτικά για την ύπαρξη μακροχρόνιων ισορροπιών μεταξύ των μεταβλητών.Εν συνεχεία πραγματοποιούνται διαγράμματα IRF και πρόγνωση ανάλυσης αποσύνθεσης των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου συνδέονται πράγματι με αλλαγές στις μακροοικονομικές μεταβλητές και υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ αυτών. Μέσω των διαγραμμάτων IRF διαπιστώθηκε ότι οι απότομες μεταβολές στο GDP και το YTR προκαλούν αύξηση των τιμών του πετρελαίου για τις περισσότερες χώρες και οι απότομες μεταβολές στo CPI και την ανεργία τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας την ραγδαία πτώση τους.
In this research we investigate the impact macroeconomic changes of oil price fluctuations in the case of the Mediterranean countries (Greece, Italy, Portugal and Spain). Following existing literature the focus is on six macroeconomic variables: real GDP, CPI, 10-year government bond yield(YTR), unemployment (% of total population) and crude oil price (USD). Taking into account the cointegration between the variables , I adopted the SVAR/VECM approach for this purpose in order to investigate the relationship between oil price changes and the macroeconic performance of each country. ADF and Johansen Tests were performed in order to construct the VECM model for each country. I detected long-run equilibria between the variables, estimated VECM and further perform IRF and forecast decomposition analysis. The results showed that oil price changes are indeed connected to changes in the macroeconomic variables and there is a strong correlation between them. Through IRF it was found that shocks in GDP and YTR cause a rise in oil prices for most countries and shocks in CPI and Unemployment tend to have a negative impact on oil prices, causing them to severely drop. The reaction goes through indirect effect, namely downward demand effect.
Λέξη κλειδί :Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ)
Τιμή πετρελαίου
Παλινδρόμηση
Μεταβλητές
Vector Error Correction Model (VECM)
Gross Domestic Product (GDP)
Oil price
Regression
Variables
Ημερομηνία :25-09-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :07-02-2020
Ημερομηνία αποδοχής :17-02-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Katsalirou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf