ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Asymmetric pass-through & competition: the case of Greek islands
Εναλλακτικός τίτλος :Ασύμμετρη μετακύληση και ανταγωνισμός: η περίπτωση των ελληνικών νησιών
Δημιουργός :Χαμπίδου, Αθανασία
Champidou, Athanasia
Συντελεστής :Γκενάκος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7648
Περίληψη :Υπάρχει η πεποίθηση, πως οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις τιμές τους πιο γρήγορα όταν αντιμετωπίζουν μία αύξηση στα κόστη τους, συγκριτικά με μία μείωση σε αυτά. Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, ειδικά στον κλάδο του πετρελαίου. Στην βιβλιογραφία είναι γνωστό ως “rockets and feathers” φαινόμενο. Η ονομασία προτάθηκε από τον Bacon (1991), σημαίνοντας πως οι τιμές τείνουν να αυξάνονται πιο γρήγορα, σαν πύραυλοι, όταν αυξάνεται το κόστος, ενώ πέφτουν πολύ αργά, σαν φτερό, όταν το κόστος μειώνεται. Χρησιμοποιόντας καθημερινά δεδομένα τιμών από την ελληνική αγορά πετρελαίου, σε επίπεδο λιανικής, από μικρά ελληνικά νησιά, εξετάσαμε το εν λόγω φαινόμενο. Οι επιδράσεις υποκατάστασης μεταξύ των νησιών είναι μηδέν, επομένως τα νησιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τοπικές αγορές. Μία εξωγενής πηγή διαφοροποίησης σε επίπεδο ανταγωνισμού προέρχεται από την διαφοροποίηση των νησιών ως προς το μέγεθός τους. Επομένως, ο αριθμός πρατηρίων βενζίνης στο κάθε νησί μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο του ανταγωνισμού. Τον Οκτώβριο του 2012, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε ταυτόχρονα την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την μείωση για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτή η μείωση ήταν μη αναμενόμενη και μας έδωσε την ευκαιρία να μελετήσουμε την ύπαρξη ασυμμετριών στις μετακυλήσεις του φόρου. Σύμφωνα με τους Genakos and Pagliero (2019), σε ένα παρόμοιο σετ δεδομένων, αυτή η μετακύληση ήταν της τάξεως του 0,77 και αυξανόταν σημαντικά με των αριθμό των ανταγωνιστών. Η εκτίμηση της μετακύλησης στην περίπτωση της μείωσης είναι της τάξεως του 0,16 κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι σε μία μείωση του κόστους, οι επιχειρήσεις μετακυλείουν αυτή τη μεταβολή στις τελικές τιμές τους σε μικρότερο μέγεθος, συγκριτικά με την περίπτωση αυξήσεως του κόστους.
There is a common belief, that firms adjust their prices more quickly when they face an increase in their cost rather than a decrease. That has been observed in different industries in economy, especially in the oil market. This phenomenon is widely known in literature as “rockets and feathers”. A name introduced by Bacon (1991), meaning that prices tend to increase more rapidly, like rockets, when an increase in cost price occurs, while fall slowly, like feathers, when there is a cost decrease. Using daily data from retail market for petroleum products (gasoline, unleaded gasoline, diesel, heating diesel) on small Greek islands, “rockets and feathers” phenomenon was examined. Substitution effects across islands are zero, so Greek islands can be used as a definition of local markets. An exogenous source of variability in the level of competition is provided by this natural variability in islands’ size. So, the number of gas stations in an island can be undoubtedly considered as a measurement of competition. In October 2012, the Greek government increased excise duty for heating diesel and decreased it for diesel. This reduction was unexpected and gave the chance to investigate the existence of asymmetries in pass-through. As Genakos and Pagliero (2019) indicate, in a similar data set, pass-through was of 0.77 and was significantly increased with the number of competitors. The estimated pass-through of this study is 0.16, indicating that indeed, in a decrease of the cost price, firms pass through this change to their prices with smaller magnitude than the cost increase.
Λέξη κλειδί :Ασύμμετρη μετακύληση
Αγορά Πετρελαίου
Ανταγωνισμός
Ελλάδα
Asymmetric pass-through
Oil market
Competition
Greece
Ημερομηνία :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :06-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής :06-03-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Champidou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf