ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Portfolio management and hedging using derivative contracts
Εναλλακτικός τίτλος :Διαχείριση χαρτοφυλακείου και αντιστάθμιση με χρήση παράγωγων προϊόντων
Δημιουργός :Καρυωτάκης, Σάββας
Karyotakis, Savvas
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Οικονομίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7656
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι επενδυτές και οι διαχειριστες χαρτοφυλακείων. Παρουσιάζονται οι βασικότεροι κίνδυνοι της αγοράς και οι τρόποι με τους οποίους μπορουν οι επενδυτές να προφυλαχθούν από μη επιθυμητά γεγονότα τα οποία πυροδοτούνται από αυτούς τους κινδύνους.Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται, η δομή των Χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και η χρήση τους στη διαδικασία αντιστάθμισης των κινδύνων της αγοράς. Επιπρόσθετα γίνεται πρακτική εφαρμογή των παραπάνω σε εμπειρική μελέτη που αφορά χαρτοφυλάκειο μετοχών. Σε αυτή τη μελέτη κατασκευάστηκαν χαρτοφυλάκεια για διάφορους τύπους επενδυτών και καθένα από αυτά βελτιστοποιήθηκε με γνώμονα την επίτευξη του εκάστοτε επενδυτικού στόχου. Το μοντέλο Conditional Value at Risk C-VaR χρησιμοποιήθηκε ώς το μέτρο κινδύνου των άνωθι χαρτοφυλακείων λόγω της ιδιότητάς του να εστιάζει στις ουρές της κατανομής των αποδόσεων των χαρτοφυλακείων. Επιπρόσθετα, στην εμπειρική μελέτη εξετάστηκε η αντιτάθμιση του κινδύνου της αγοράς με την χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων τυπου index put option και τα αποτελέσματα των αντισταθμισμένων χαρτοφυλακείων μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν με αυτά των εκτεθιμένων στον κίνδυνο της αγοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν, πως το κόστος της αντιστάθμισης χαρτοφυλακείων είναι αρκετά υψηλό και αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα να κάνει τη στρατηγική αυτή ασύμφορη παρά την ασφάλεια που παρέχει έναντι της έκθεση στον κίνδυνο της αγοράς.
The purpose of this dissertation is to demonstrate an overview of portfolio management issues. We report the fundamental type of risks that financial firms and investors usually face in financial markets and should manage, in order to protect their investments from undesirable loss events. We also present measures by which risk exposures could be quantified. Financial derivatives and potential outcomes of their use for a variety of purposes are also recoded. In addition, we define and employ breakthrough mathematical formulas for pricing procedure of financial derivatives. An empirical application of stock portfolio management also takes place to utilize financial theories and mathematical formulas in order to optimize portfolio investment. In this application we face the issue of portfolio management under uncertainty. In the first stage different kind of stock portfolios were constructed and optimized in order to achieve their desirable targets. Optimal asset allocation of these portfolios achieved by utilizing the Conditional Value at Risk to measure the risk exposure of portfolios. This risk measure was selected due to its property to focus in the tail-risk of distribution returns. Another issue that is debated in the empirical part, is the assessment of hedging profitability on stock portfolios. For this reason, we hedge the aforementioned portfolios to protect them from systematic risk. The implementation of hedging strategy on stock portfolios was done by the use of index put option contracts. In continue, we export and compare the procedures of hedged and unhedged portfolios. Results show that cost of hedging using option contracts is high enough and as a result, it makes hedging strategy unprofitable despite the insurance that provides against market risk.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση χαρτοφυλακείου
Παράγωγα προϊόντα
Αντιστάθμιση
Portfolio management
Derivatives
Hedging
Διαθέσιμο από :2020-03-09 18:55:16
Ημερομηνία έκδοσης :09-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-09 18:55:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karyotakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf