ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα κριτήρια επιλογής περιβάλλοντος λιανικής για την προμήθεια τροφής σκύλου και γάτας από τους ιδιοκτήτες τους
Εναλλακτικός τίτλος :The criteria that are used by dog and cat parents to select the retail environment for Pet-Food sourcing
Δημιουργός :Βαρδαλά, Ελεάνα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7663
Περίληψη :Στόχος της διατριβής είναι να εξεταστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ο καταναλωτής - ιδιοκτήτης σκύλου, γάτας ή και των δυο επιλέγει ένα σημείο λιανικής για αγορά τροφής, καθώς και ποια από αυτά συμβάλλουν στην δημιουργία ικανοποίησής του. Στη συνέχεια αποδεικνύεται κατά πόσο η ικανοποίηση μπορεί να δομήσει σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ πελάτη και λιανέμπορα και κατά πόσο ο πελάτης πρόκειται να συστήσει το συγκεκριμένο σημείο λιανικής. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται μέσω δευτερογενούς και πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, μέσω της δημοσκόπησης. Το δείγμα αποτελείται από ιδιοκτήτες σκύλου, γάτας ή και το δυο, με χώρα διαμονής την Ελλάδα. Η ανάλυση των 241 ερωτηματολογίων υλοποιήθηκε μέσω του Στατιστικού πακέτου SPSS. Σχετικά με την δομή της εργασίας, η ερευνήτρια εισάγει ένα κεφάλαιο με τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην εργασία. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται ανά ενότητα το πεδίο της συμπεριφοράς του καταναλωτή γενικά αλλά και στα περιβάλλοντα λιανικής ειδικά, η έννοια της διανομής με εστίαση στην πολυκαναλική, περιγράφεται ο κλάδος του λιανικού εμπορίου σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και η διαδικασία επιλογής ενός περιβάλλοντος λιανικής, ενώ ακολουθούν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει κάποιος ένα φυσικό κατάστημα και ένα ηλεκτρονικό. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο κλάδος του Pet – Care και μετέπειτα του Pet – Food στην Ελλάδα, τα υπάρχοντα κανάλια διανομής, καθώς και τα μερίδια αγοράς τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεωρητικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, ενώ στο πέμπτο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια της έρευνας καθώς και τα πορίσματα αυτής. Στο έκτο κεφάλαιο, επισημαίνεται η σημασία της έρευνας σε θεωρητικό και διοικητικό επίπεδο, καθώς και ποιους περιορισμούς αντιμετώπισε η ερευνήτρια. Επιπλέον, συνοψίζονται τα καίρια σημεία της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Μετά το κυρίως κείμενο ακολουθεί παράρτημα με το ερωτηματολόγιο και τέλος οι βιβλιογραφικές πηγές που αξιοποιήθηκαν.
The main goal of the research is to examine the criteria that are used by dog and cat parents to select the retail environment for Pet-Food sourcing and which of them lead them to satisfaction. Furthermore, the researcher wishes to examine, if satisfaction could build long – term relationship retailing and also create Word Of Mouth for the specific point of sales. For that cause, the researcher uses secondary and primary quantitative data through questionnaire. The sample consists of dog and cat parents, who live in Greece and the data analysis is completed through SPSS. Concerning the thesis structure, the first chapter is about the goal of the research. The second chapter is about the field of consumer behavior generally and in retailing specifically, the term of distribution focusing in multichannel distribution, the department of retailing and e – retailing and, last but not least, the process of choosing a specific retail environment along with the criteria which are considered. In the third chapter, the researcher refers to Pet – Care market and the Pet – Food section in Greece, the distribution channels and their market share. In the fourth chapter is described the model on which the whole research is based, while in the fifth chapter, the researcher analyzes the research stages along with the results. The sixth chapter is emphasized on the investigations’ contribution for academical and professional purposes and the restrictions that the researcher faced. Most important results and suggestions for further investigation are mentioned too. After the main text, an annex follows with the questionnaire and the resources that are used.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Λιανικό εμπόριο
Κατοικίδια ζώα
Πολυκαναλική διανομή
Κριτήρια επιλογής
Consumer behaviour
Retail
Pets
Multichannel distribution
Choice criteria
Διαθέσιμο από :2020-03-11 20:24:46
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-11 20:24:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vardala_2019.pdf

Τύπος: application/pdf