ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψυχολογικό συμβόλαιο: συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον και διατήρηση στελεχιακού δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Psycological contract.: behavior at working environment and human power retention
Δημιουργός :Φάμελος, Χρήστος
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7668
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με την έννοια του Ψυχολογικού Συμβολαίου στον εργασιακό χώρο, καθώς από την αντιληπτή παραβίασή του υποστηρίζεται ότι απορρέουν πολύ σημαντικές, αρνητικές επιπτώσεις για τους οργανισμούς. Παρόλο που η έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου δεν έχει ρίζες στο επιστημονικό πεδίο του HRM (Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων-Human Resource Management), έχει καταστεί ένα πολύ χρήσιμο αναλυτικό-εννοιολογικό εργαλείο που έχει συμβάλλει στην εξάπλωση του HRM, ενώ χρησιμοποιείται για την κατανόηση των σχέσεων των εργαζόμενων με τους εργοδότες τους. Καθώς οι ανθρώπινοι πόροι θεωρούνται το πιο πολύτιμο στοιχείο κάθε σύγχρονου οργανισμού, υφίσταται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την έννοια του ψυχολογικού συμβολαίου (ΨΣ), στην προσπάθεια εντοπισμού των σημαντικών παραγόντων επιρροής της εργασιακής δέσμευσης και της παρακίνησης. Επιπρόσθετα θεωρείται μια πολύ δύσκολη στην κατανόηση έννοια καθώς αφορά σιωπηρές, υποκειμενικές αντιλήψεις-πεποιθήσεις σε σχέση με τη φύση και τις συνθήκες της ανταλλακτικής σχέσης του εργαζόμενου και του οργανισμού. Ο ερευνητικός στόχος υπήρξε η διερεύνηση της επίδρασης του ΨΣ στην εργασιακή ικανοποίηση, τη δέσμευση και την πρόθεση διατήρησης της θέσης εργασίας, ενώ διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα, και καταδείχθηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
The present thesis deals with the concept of the Psychological Contract in the workplace, as its perceived violation is said to have significant, negative consequences for organizations. Although the concept of psychological contract has no roots in the field of HRM (Human Resource Management), it has become a very useful analytical / conceptual tool that has contributed to the spread of HRM, while being used to understand their relationships with their employers. As human resources are considered to be the most valuable element of any modern organization, there is a strong research interest in the concept of psychological contract in trying to identify important factors influencing work engagement and motivation. In addition, it is considered a very difficult to understand concept as it relates to tacit, subjective perceptions / beliefs about the nature and conditions of the employee-organization exchange relationship. The research objective was to investigate the impact of OS on job satisfaction, commitment, and intention to retain a job while conducting quantitative research, and some interesting findings were demonstrated.
Λέξη κλειδί :Ψυχολογικό συμβόλαιο
Εργασιακή ικανοποίηση
Διατήρηση θέσης εργασίας
Psycological contract
Job satisfaction
Job retention
Διαθέσιμο από :2020-03-10 20:54:21
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-10 20:54:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Famelos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf