ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προώθηση λύσεων της Unilever Food Solutions και σχετική ενημέρωση των Β2Β πελατών στην αγορά HORECA
Εναλλακτικός τίτλος :Promoting Unilever Food Solutions
Δημιουργός :Δόβα, Ζωή
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :83σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7693
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και το διαδίκτυο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πολλές διαδικασίες λειτουργίας τους διεξάγονται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων να στρέφονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε σε συνδυασμό με τη λειτουργία των φυσικών τους καταστημάτων, είτε αποκλειστικά σε αυτό. Η τάση αυτή επεκτείνεται πέρα από τις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα τους προς τους καταναλωτές, και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων.Μια τέτοια καθοριστική απόφαση έχει πάρει η ελληνική θυγατρική εταιρία της Unilever Food Solutions, η οποία πωλεί τα προϊόντα της (πρώτες ύλες μαγειρικής και τρόφιμα) σε επιχειρήσεις του χώρου εστίασης (HO.RE.CA.). Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο έρευνας τη συγκεκριμένη εταιρία, η οποία ανέπτυξε και προσάρμοσε την πρότυπη ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας για τους πελάτες της στην Ελλάδα.Η διαδικασία ηλεκτρονικών παραγγελιών αποτελεί πρόσφατη προσθήκη στη λειτουργία της εταιρίας, με αποτέλεσμα η προσέλκυση των πελατών σε αυτήν να είναι ακόμα μειωμένη. Η εργασία αυτή καλείται να παρουσιάσει το πρόβλημα αυτό, εξετάζοντας την οπτική της εταιρίας. Για τη διερεύνηση του προβλήματος και τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συχνή επικοινωνία με τα αρμόδια μέλη της εταιρίας. Βάσει των στοιχείων της εταιρίας, ορίζονται τα χαρακτηριστικά των χρηστών και των μη χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και επεξηγούνται τα Analytics της ιστοσελίδας της.Αφού παρουσιαστούν τα ευρήματα των συζητήσεων, στο τέλος επιχειρείται η παρουσίαση προτάσεων προς την εταιρία, με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση και τα συμπεράσματα της έρευνας.Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μπορούν να γενικευτούν και να αποτελέσουν αρχική βάση εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να στρέψουν τους Β2Β πελάτες τους στη διαδικασία ηλεκτρονικών παραγγελιών, με προσαρμογές στις εκάστοτε συνθήκες.
In recent years, technology and internet have become an integral part of business operations. Many of their operating processes are now carried out electronically, while a large proportion of businesses are turning to e-commerce, either in conjunction with their physical stores or solely on it. This trend extends beyond businesses that offer their products to consumers, and affects trade between businesses.Such a decisive decision has been made by the Greek subsidiary of Unilever Food Solutions, which sells its products (cooking materials and food) to catering companies (HO.RE.CA.). The present thesis research this company, which developed and adapted the standard website of the parent company for its clients in Greece.The online ordering process is a recent addition to the company's operations, and as a result, the number of customers is still reduced. This work is supposed to present this problem by examining the company's perspective. Meetings and frequent communication with the relevant members of the company were conducted to investigate the problem and the needs of the research. Based on the company's data, the characteristics of users and non-users of the online platform are defined and Analytics of its website are explained.After presenting the findings of the discussions, we attempt to present proposals to the company, based on the literature review and the conclusions of the research.The conclusions and proposals can be generalized and form the basis to be applied to businesses seeking to shift their B2B customers to the online ordering process.
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση προς επιχείρηση
Συνήθεια
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Βusiness-to-Business (B2B)
Habit
E-commerce
Unilever
Διαθέσιμο από :2023-03-17
Ημερομηνία έκδοσης :24-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-17 15:10:13
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :