ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην καταναλωτική συμπεριφορά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας
Εναλλακτικός τίτλος :The impact of social media on consumer behavior in mobile telecommunication market
Δημιουργός :Θεοφάνους, Ξανθή
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Κυρέζης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7697
Περίληψη :Πλέον, γνωρίζοντας πως μόλις ένας στους δυο Έλληνες χρησιμοποιεί τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι αδύνατον να αμφισβητήσει κανείς ότι η αναγνωρισιμότητα τους έχει οδηγήσει ακόμα και στην επιρροή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται εκτενής ανάλυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και πως αυτά επηρεάζουν την πρόθεση για αγορά και εν γένει την καταναλωτική συμπεριφορά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο χώρος της κινητής τηλεφωνίας προς διερεύνηση είναι γιατί δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες στον χώρο αυτό και έτσι παρουσιάστηκε ευκαιρία για διατριβή. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη της σχέση των Social Media με την καταναλωτική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικοί στόχοι επικεντρώνονται στην χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους καταναλωτές και τις δραστηριότητες στις οποίες προβαίνουν, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν την επιλογή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Παρουσιάζοντας σύντομα τα κεφάλαια της διατριβής, σημαντικό είναι να διευκρινιστεί, ότι το δεύτερο κεφάλαιο, δηλαδή το θεωρητικό μέρος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο διερευνά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ξεκινώντας από την εμφάνιση τους, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά τους και τελειώνοντας με τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την χρήση τους. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται λόγος για την καταναλωτική συμπεριφορά, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και η διαφαινόμενη σχέση της με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Στο πρακτικό μέρος της διατριβής παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας, οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές τους και απεικονίζονται τα αποτελέσματα που αναδύθηκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. Στο τέταρτο κεφάλαιο φανερώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας και στο πέμπτο, και τελευταίο κεφάλαιο, σκόπιμα αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της και οι προτάσεις για έρευνα στο μέλλον.
Nowadays, knowing that one in two Greeks uses Social Media it is obvious that their recognition haw influenced the behavior of consumers. This work provides an in-depth analysis of Social Media and how they affect the intention to buy and consumer behavior in the mobile telecommunication market in general. The reason that mobile telephony market is chosen is because there were not many researches done in this field by other authors and therefore opportunity arose. Based on the above, the purpose of the research is to highlight the relationship between the Social Media and consumer behavior. Specifically, the research objectives are focused on the use of Social Media by consumers and the activities they undertake, which have the potential to influence the choice of mobile telephony services. Briefly presenting the thesis chapters, it is important to clarify that the second chapter, theoretical part of thesis, is divided into two parts. The first explores Social Media by making a historical overview, starting with their emergence, presenting their features and ended with challenges arise with their use. The second part of work discusses the meaning of consumer behavior and the factors that influence it, and the relationship between consumer behavior and Social Media. The practical-research part of thesis presents the relations among the research variables, their statistically significant differences and illustrates the results emerging through the SPSS statistical program. Finally, the fourth chapter presents the conclusions of research and the fifth chapter lists the research limitations that arose during the preparation and the proposals for future research.
Λέξη κλειδί :Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συμπεριφορά καταναλωτή
Κινητή τηλεφωνία
Τηλεπικοινωνίες
Μάρκετινγκ
Social media
Consumer behavior
Mobile telephony
Telecommunications
Marketing
Διαθέσιμο από :2020-03-18 21:26:18
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-18 21:26:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theofanous_2020.pdf

Τύπος: application/pdf