ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των αλλαγών στο στυλ του προϊόντος στην αγοραστική πρόθεση
Εναλλακτικός τίτλος :Empirical investigation of the impact of changes in product’s style on purchasing intent
Δημιουργός :Μήτσικα, Ακριβή
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7698
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξετάζει την επιρροή της αλλαγής του στυλ του προϊόντος στην αγοραστική επιθυμία του καταναλωτή και στόχος της είναι να εντοπιστεί πόσο είναι διατεθειμένος ο καταναλωτής να αγοράσει ένα προϊόν μετά την αλλαγή της μορφής του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και της καταγραφής της καθώς και της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αναλύθηκε στην υπάρχουσα εργασία. Το ερευνητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα της διπλωματικής σχεδιάστηκε για την πραγματοποίηση ενός πειράματος με τέσσερις διαφορετικές συνθήκες. Διατηρώντας την φύση του προϊόντος (χρηστικό ή ηδονικό), και αλλάζοντας το στυλ (συντηρητικό ή μοντέρνο) ερευνήθηκε η συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι σε αυτή την αλλαγή. Για τους σκοπούς της έρευνας, συστάθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια, ένα για κάθε συνθήκη του μοντέλου. Τα ερωτηματολόγια αυτά ακολούθησαν την ίδια δομή και ερωτήσεις ώστε μετά τη συλλογή των δεδομένων να μπορέσει να γίνει σύγκριση μεταξύ των στοιχείων που συλλέχθηκαν από το καθένα. Δημιουργήθηκαν στην ιστοσελίδα esurv.org, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας online ερωτηματολογίου και το καθένα από αυτά κατείχε συγκεκριμένο link και στάλθηκαν ηλεκτρονικά μέσω emails και προσωπικού μηνύματος στις εφαρμογές facebook και viber. Στην παρούσα περίπτωση, λόγω περιορισμού του χρόνου, επιλέχθηκε δείγμα ευκολίας, το οποίο εντάσσεται στις δειγματοληπτικές τεχνικές μη πιθανότητας. Ο πληθυσμός που εξυπηρετούσε την εν λόγω έρευνα προέρχεται από γυναίκες 18 έως 65 ετών που ζουν στην Αθήνα.
The present study examines the influence of changing the style of the product on the consumer's purchasing desire and its purpose is to determine whether the consumer is willing to buy a product after changing its form. This is achieved through the study of the existing literature and its recording as well as the research that has been done and analyzed in the existing work. The research model used in the thesis was designed to carry out an experiment with four different conditions. By preserving the nature of the product (utilitarian or hedonic), and by changing the style (conservative or modern), consumer behavior towards this change was investigated. For the purpose of the study, four questionnaires were set up, one for each model condition. These questionnaires were followed by the same structure and questions so that after the data were collected it could be compared between the data collected from each one. They were created on the website esurv.org, which enables the creation of an online questionnaire and each of them had a specific link and were sent electronically via emails and personal messages to the facebook and viber applications. In the present case, due to time constraint, a convenience sample was selected, which is one of the probability sampling techniques. The population that served this study was from 18 to 65 year old women living in Athens.
Λέξη κλειδί :Συμπεριφορά καταναλωτή
Πρόθεση αγοράς
Ηδονικό προϊόν
Xρηστικό προϊόν
Συντηρητικό προϊόν
Μοντέρνο προϊόν
Consumer behaviour
Purchase intention
Hedonic product
Utilitarian product
Conservative product
Modern product
Διαθέσιμο από :2020-03-18 19:15:52
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-18 19:15:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitsika_2019.pdf

Τύπος: application/pdf