ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια εξερευνητική μελέτη στις αλλαγές καταναλωτικών συνηθειών στο χώρο της βιομηχανίας: ο ρόλος της ανάπτυξης νέων εναλλακτικών προϊόντων: μελέτη περίπτωσης Παπαστράτος (IQOS)
Εναλλακτικός τίτλος :An exploratory study of changing consumer habits industry: the role of developing new consumer products: case study of IQOS
Δημιουργός :Μιχαήλ, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :131σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7710
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η διερεύνηση των αλλαγών των καταναλωτικών συνήθειών στο χώρο της βιομηχανίας, από την ανάπτυξη νέων καινοτόμων και εναλλακτικών προϊόντων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιεί δύο είδη έρευνας. Η πρώτη έρευνα είναι ποιοτική μέσω συνεντεύξεων στην μελέτη περίπτωσης της Παπαστράτος για την προώθηση του καινοτόμου προϊόντος IQOS. Η δεύτερη έρευνα είναι ποσοτική και αφορά έρευνα ερωτηματολογίου στους καταναλωτές του προϊόντος IQOS. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πως υπάρχει πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες και σχετίζονται με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, της προσωπικές ανάγκες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καταναλωτών. Ωστόσο, πέραν από αυτούς, σημαντικοί παράγοντες αφορούν και χαρακτηριστικά του προϊόντος που προωθείται και της εμπιστοσύνης που δημιουργείται από την εταιρεία (brand) σε συνδυασμό με τη μείωση του αντιληπτού κινδύνου. Τέλος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι τα προγράμματα πιστότητας ενισχύουν την υιοθέτηση και κατανάλωση νέων καινοτόμων προϊόντων και λειτουργούν ως συμπληρωματικοί παράγοντες υιοθέτησης του προϊόντος.Τα συμπέρασμα της έρευνας καταλήγουν ότι στο σύγχρονο κόσμο των ταχύτατων αλλαγών, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν γρηγορότερα από το παρελθόν, ενώ οι πελάτες είναι περισσότερο απαιτητικοί ως προς την ποιότητα και τις απαιτήσεις. Έτσι, οι εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίζουν με μεγάλη επιτυχία τις ανάγκες που προκύπτουν και να είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία καλύπτουν όλες τις πολύπλοκες ανάγκες των πελατών.
The purpose of this study is to explore the changes in consumer habits in the field of industry from the development of new innovative and alternative products. Method: The present research carries out two types of research. The first research is a qualitative by means of transcripts in Papastratos case study to promote the innovative Iqos product. The second survey is a cross - sectional survey involving a questionnaire survey of Iqos consumers.The results of the present study showed that there are a number of factors affy consumer habits which are related to technology developments, consumer needs, attitudes and perceptions of consumers. However, important factors are also related to product characteristics and the trust created by the company (brand) in combination with lower risk perception. Finally, the present research showed that compliance programs enhance the adoption and consumption of new innovative products and act as complementary factors to the product adoption.The conclusions of research include that in the modern world rapid change,consumer habits are changing faster than ever before, while customers are more demanding and quality and requirements. So companies should be very aware of the needs that arise and are able to
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων
Αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών
Aνάπτυξη νέων προϊόντων
Συμπεριφορά καταναλωτή
Innovation
Adoption of innovative products
Changing of consumer habits
Developing new products
Consumer behaviour
Διαθέσιμο από :2020-03-20 13:02:29
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 13:02:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Michail_2019.pdf

Τύπος: application/pdf