ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξυπηρέτηση πελατών σε περιβάλλον B2B μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων: μελέτη περίπτωσης ComboBooks Α.Ε
Εναλλακτικός τίτλος :Customer service in B2B markets through the developing of relationships: case study ComboBooks S.A
Δημιουργός :Μπούγα, Μαρία
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7713
Περίληψη :Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την εξυπηρέτηση πελατών σε περιβάλλον B2B προσεγγίζοντας το θέμα μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων στο περιβάλλον των βιομηχανικών αγοροπωλησιών. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία στοχεύει να αναλύσει και να περιγράψει το ρόλο που διαδραματίζει η εμπιστοσύνη και ποιοι παράγοντες τη δημιουργούν. Επίσης, εξετάζει και αναλύει την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εξετάζοντας τους παράγοντες που δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις σε ένα περιβάλλον B2B. Για το λόγο αυτό η παρούσα μελέτη πραγματοποιεί εξέταση της υπάρχουσας και διεθνής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για να εντοπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με το υπό μελέτη θέμα. Για το εμπειρικό μέρος της έρευνας, προκειμένου να υπάρχει μια αποτελεσματική στοχοθέτηση επιλέχθηκε και εξετάστηκε η εταιρεία ComboBooks, της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή αγγλικών εκπαιδευτικών βιβλίων σε φροντιστήρια. Έτσι, ακολουθήθηκε η ποιοτική μέθοδος συνεντεύξεων, στους πελάτες-φροντιστήρια της εταιρείας προκειμένου να εξεταστούν θέματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών και έχουν ως βάση τους τη δημιουργία εμπιστοσύνης και την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι για τη δημιουργία εμπιστοσύνης σε περιβάλλον B2B απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ειλικρινούς επικοινωνίας, η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και κυρίως η σχέση που αναπτύσσεται με τον πωλητή. Από την άλλη, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας τόνισαν τη σημασία της εμπιστοσύνης ως κύριου παράγοντα για την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων.
Research on the criteria with which English teachers choose their coursebooks and how customer service and the developing relationships affect their decisions.
Λέξη κλειδί :Εξυπηρέτηση πελατών
Επιχείρηση προς επιχείρηση
Ανάπτυξη σχέσεων
Customer service
Βusiness-to-Business (B2B)
Developing relationships
ComboBooks
Διαθέσιμο από :2020-03-20 18:10:10
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-20 18:10:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpouga_2020.pdf

Τύπος: application/pdf