ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερευνητική μελέτη για συμπεριφορά και πιστότητα στο χώρο των δερμοκαλλυντικών
Εναλλακτικός τίτλος :An exploratory investigation of customer buying behavior and loyalty antecedents in the cosmetics field
Δημιουργός :Παπαγιάννη, Στέλλα
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :177σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7719
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των φαρμακευτικών καλλυντικών ή δερμοκαλλυντικών, όπως συνηθίζονται να αποκαλούνται, θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τη σημασία των καλλυντικών προϊόντων αλλά και της επίδρασης τους πάνω στο δέρμα έχει διαφοροποιήσει την αγοραστική συνείδηση, στρέφοντας την προσοχή του σε πιο ποιοτικές προτάσεις καλλυντικής φροντίδας. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τις τάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο χώρο των δερμοκαλλυντικών στην Ελλάδα, προσδιορίζοντας τα κίνητρα και τις αντιλήψεις που καθορίζουν την αγοραστική του απόφαση και κατ΄ επέκταση την αφοσίωση τους σε ένα προϊόν. Για τους σκοπούς αυτούς, η μελέτη επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα αγοράς, εφαρμόζοντας την προσέγγιση μικτής μεθόδου, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις τόσο των καταναλωτών όσο και των φαρμακοποιών. Για την ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις σε 13 φαρμακεία της Αθήνας ενώ παράλληλα σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο για τη συλλογή περιγραφικών δεδομένων, όπου συμμετείχαν 214 καταναλωτές, διαφόρων ηλικιών, από όλη την Ελλάδα. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας όσον αφορά τα κριτήρια των φαρμακοποιών για την επιλογή του δερμοκαλλυντικού είναι η αξιοπιστία και η υπεροχή της εταιρείας τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε επίπεδο εμπιστοσύνης που απορρέει από τη διαδικασία της συναλλαγής. Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της μελέτης, οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την πιστότητα των καταναλωτών είναι τα ηδονικά κίνητρα , η συνείδηση ποιότητας και αξίας, ο ρόλος της τιμής, η επώνυμη συνείδηση και η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων. Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι, ισχυρό ποσοστό των καταναλωτών δίνει μεγάλη βαρύτητα στη γνώμη του δερματολόγου και του φαρμακοποιού για την επιλογή του δερμοκαλλυντικού, γεγονός που επηρεάζει τόσο την επιλογή των πηγών πληροφόρησης, όσο και του τόπου από τον οποίο θα προμηθευτεί τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.
Over the last years the sector of pharmaceutical cosmetics or the so called dermocosmetics, is considered one of the most powerful sectors of the Greek industry, preoccupying a big share on the market. Modern lifestyle and peoples’ awareness regarding cosmetics products not only in their significant but also in their effect on the skin, has differentiated the shoppers’ consciousness by showing in more qualitative cosmetic care. The intention of the present study is to provide valuable information about consumers trends and attitude towards dermocosmetics sector in Greece, by defining their incentives and perceptions which determine their decision to purchase and therefore to remain devoted to a product. For the above mentioned purposes, this study is largely focused on the market research by implementing the mixed approach method so as to investigate consumers and pharmacists’ views alike. For the sake of a qualitative research personal interviews have taken place in 13 pharmacy stores in Athens while a questionnaire was made at the same time in order to collect descriptive data from 214 consumers of various ages from all over Greece. The main conclusions of the search regarding the pharmacists’ criteria when it comes for a dermocosmetics to be selected is the reliability and superiority of the company alongside with the product and trust levels between the transactors. As can be seen from the results of the study, the most important factors that affect the consumers’ behavior and loyalty are hedonistic motives, consciousness of quality and value, the role of price, branded consciousness and product recognizability. Last but not least, regarding the selection of a dermocosmetic a high percentage of consumers are greatly influenced by the dermatologist’s and pharmacists opinion, and this fact equally influences the choice of the source of information and the place where the product is provided.
Λέξη κλειδί :Δερμοκαλλυντικά
Συμπεριφορά καταναλωτή
Πιστότητα
Τιμή
Αγοραστικά κριτήρια
Dermocosmetics
Consumer behaviour
Loyalty
Price
Buying criteria
Διαθέσιμο από :2020-03-21 19:55:03
Ημερομηνία έκδοσης :25-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-21 19:55:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papagianni_2020.pdf

Τύπος: application/pdf