ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brand equity, προτίμηση και πρόθεση αγοράς στον κλάδο της γρήγορης μόδας (fast fashion)
Εναλλακτικός τίτλος :Brand equity, brand preference and purchase intention in the fast fashion industry
Δημιουργός :Χυτίρογλου, Βασιλική
Συντελεστής :Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπακαμήτσος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7724
Περίληψη :Η έννοια του brand equity, είναι μια έννοια η οποία απασχολεί συνεχώς τους ερευνητές. Αυτή η έννοια, έχει μελετηθεί και εξακολουθεί να μελετάται σε σχέση με πολλούς κλάδους και με βάση διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Ένα ισχυρό brand equity μπορεί να επηρεάσει τις προτιμήσεις(brand preference) και την αγοραστική πρόθεση (purchase intention) των καταναλωτών. Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι αυτός, του συνεχώς μεταβαλλόμενου κλάδου της γρήγορης μόδας (fast fashion), καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των μαρκών έχει αυξηθεί και τα προϊόντα αυτών είναι σχετικά όμοια μεταξύ τους. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επιρροής που ασκούν τρεις διαστάσεις του brand equity (brand awareness, perceived quality, brand associations) στην προτίμηση (brand preference) και την πρόθεση αγοράς (purchase intention) των καταναλωτών. Για τις ανάγκες της έρευνας, η οποία αφορά στον κλάδο της γρήγορης μόδας (fast fashion), γίνεται αναφορά σε πέντε μεγάλες μάρκες (Zara, Bershka, H&M, Pull&Bear, Gap). Εξετάσαμε το πως κάθε μία οι διαστάσεις του brand equity που αναφέραμε παραπάνω επηρεάζουν κάθε μάρκα ξεχωριστά σε σχέση με την προτίμηση και την πρόθεση αγοράς. Η παρούσα έρευνα είναι πρωτογενής, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου 15 ερωτήσεων, πενταβάθμιας κλίμακας Likert (12 ερωτήσεις σχετικές με τις υπό εξέταση μεταβλητές, και 3 ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα) με που το οποίο είχε σκοπό να εξετάσει το κατά πόσο η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και οι συσχετίσεις της μάρκας επηρεάζουν η καθεμία ξεχωριστά την προτίμηση και την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών για το κάθε brand ξεχωριστά. Όσον αφορά στην πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στα πέντε διαφορετικά brands και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Διαφορές παρουσίασε η μεταβλητή του brand awareness σε σχέση με την προτίμηση (preference), ενώ παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές στους βαθμούς σημαντικότητας μεταξύ των brands. Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα φαίνεται να μην επιβεβαιώνει κάποιες θεωρίες της βιβλιογραφίας. Αναφορικά με την μεταβλητή του brand awareness, μόνο το brand Zara, επιβεβαιώνει την θεωρία ότι η αναγνωσιμότητα της μάρκας επηρεάζει θετικά την προτίμηση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται, ως επί το πλείστον, σε αντίθεση με τις υποθέσεις που είχαν οριστεί.
Brand equity, is a term that concerns researchers constantly. This term has been, and still is, studied by many researchers and in many sectors based on different theoretical approaches. A strong brand equity could affect the brand preference and purchase intention of customers. One of these sectors is that, of the ever changing, fast fashion industry, since the competition between brands has risen and their products are relatively similar.The aim of this study was to investigate the effect of three brand equity dimensions( brand awareness, perceived quality, brand associations) on consumers’ brand preference and purchase intention. For the purposes of this study, that concerns the fast fashion industry, five big brands are mentioned (Zara, Bershka, H&M, Pull&Bear, Gap). We studied how the brand equity dimensions mentioned above affected each brand in association with brand preference and purchase intention.This study used a primary research, using a questionnaire with 15 questions (60 items), 5 – scaled Likert (12 questions concerning the five variables and 3 demographic questions). Results: Concerning the primary research, there is a great degree of similarity between the five brands and their correlations between the variables that we want to examine. Main differences have been observed between the variable of brand awareness and brand preference, while minor differences have been observed when it comes to the degree of significance between the different brands. This research doesn’t confirm the various theories found in the literature. Concerning the variable of brand awareness, just one brand, Zara, seems to be confirming the theory that, brand awareness positively affects brand preference. The results extracted from this research are the exact opposite of the hypotheses we have stablished at the beginning.
Λέξη κλειδί :Αξία επωνυμίας
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα
Συσχετίσεις της μάρκας
Αναγνωρισιμότητα μάρκας
Γρήγορη μόδα
Brand equity
Perceived quality
Brand associations
Brand awareness
Fast fashion
Ημερομηνία :31-07-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :23-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής :23-03-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chytiroglou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf