ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακή διαφήμιση και ελληνικό κοινό: ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη στάση και την αγοραστική συμπεριφορά των online καταναλωτών
Εναλλακτικός τίτλος :Digital advertising and greek audience: the factors that determine the online clients
Δημιουργός :Αποστολόπουλος, Θεοχάρης
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Θεοδωρίδης, Προκόπιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7735
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποτυπώσει το πώς η στοχευμένη διαφήμιση των κοινωνικών δικτύων επηρεάζει την ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στο μοντέλο διαδικασιών αποφάσεων αγοράς καταναλωτών πέντε σταδίων και στο πώς οι στοχευμένες διαφημίσεις κοινωνικών δικτύων επηρεάζουν κάθε στάδιο του μοντέλου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να επικεντρωθεί στις στάσεις και τις απόψεις των ατόμων και να αποκτήσει βαθύτερη κατανόηση παρατηρώντας στενά το υπό μελέτη φαινόμενο.
The purpose of the present study is to illustrate how targeted social media advertising affects online market behavior. Specifically, it focuses on the five-stage consumer decision-making model and how targeted social media ads influence each stage of the model. The aim of the present work is to focus on the attitudes and opinions of individuals and to gain a deeper understanding by closely observing the phenomenon under study.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή διαφήμιση
Διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα
Αγοραστική συμπεριφορά
Καταναλωτές
Ελλάδα
Digital advertising
Social media advertising
Purchasing behavior
Consumers
Greece
Διαθέσιμο από :2020-03-25 22:06:28
Ημερομηνία έκδοσης :23-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-25 22:06:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf