ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το στυλ ηγεσίας στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η επίδραση του στις πρακτικές ΔΑΔ
Εναλλακτικός τίτλος :The leadership style in greek SMEs and its effect in HR practices
Δημιουργός :Γιουμπάκη, Ευφροσύνη
Συντελεστής :Γαλανάκη, Ελεάννα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7742
Περίληψη :Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Η ύπαρξη τους όμως απειλείται όχι μόνο από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και εσωτερικούς. Ο τομέας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να αποτελέσει την λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και τη πηγή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού που εφαρμόζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το στυλ ηγεσίας που υιοθετούν οι επιχειρηματίες-διευθυντές αυτών. Αρχικά, πραγματοποιείται ο εντοπισμός των πρακτικών ΔΑΔ που εφαρμόζει το δείγμα των 25 ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των επιχειρηματιών-διευθυντών σε ένα συγκεκριμένο στυλ ηγεσίας, σύμφωνα με το μοντέλο ηγεσίας πλήρους εμβέλειας (FRLM) (Bass & Avolio, 2004). Τα τρία στυλ ηγεσίας που πραγματεύονται στην παρούσα έρευνα είναι: η Μετασχηματιστική Ηγεσία, η Συναλλακτική Ηγεσία και η Παθητική-αποφευκτική Ηγεσία. Για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων υλοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος έρευνας, μέσω διενέργειας συνεντεύξεων σε 25 επιχειρηματίες-διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μέσω δημιουργίας μίας ομάδας εστίασης 7 επιχειρηματιών. Δημιουργήθηκε μία κλίμακα διαβάθμισης τριών επιπέδων του εύρους εφαρμογής των πρακτικών ΔΑΔ ανά στυλ ηγεσίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η μετασχηματιστική ηγεσία και η συναλλακτική ηγεσία, βρισκόμενες στα πρώτα επίπεδα, ενισχύουν τις πρακτικές ΔΑΔ, ενώ η παθητική-αποφευκτική ηγεσία, βρισκόμενη κυρίως στο τελευταίο επίπεδο, παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Περιορισμοί εμφανίζονται αναφορικά με τα κριτήρια δειγματοληψίας αλλά και με την κατηγοριοποίηση των ηγετών σε ένα μοναδικό στυλ ηγεσίας. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να ασχοληθούν περαιτέρω με το στυλ ηγεσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με το αντίκτυπο τους στα οργανωσιακά αποτελέσματα μέσω ποσοτικών μεθόδων έρευνας.
Small and medium enterprises are of significant contribution to the Greek economy. Their existence however, is threatened not only by external factors but also internal. The area of Human Resources Management could be the solution to all the issues that SMEs are facing; furthermore, it could be the source of their competitive advantage. The purpose of this study is to examine the relationship between Greek SMEs’ HR practices and the leadership style of SMEs’ owners/ managers. The acknowledge of SMEs’ HR practices is initially acquired in the sample of 25 Greek SMEs and the categorization of the leadership styles of SMEs’ owners/ managers is followed, according to the Full Range Leadership Model (Bass & Avolio, 2004). The three leadership styles that are discussed in the current research are the following: Transformational Leadership, Transactional Leadership and Passive-avoidant Leadership. Qualitative research methods were being used: i) the interviews of 25 SMEs’ owners/ managers, ii) the focus group of 7 SMEs’ owners. A three-tiered rating scale was developed for the amplitude of HR practices per leadership style. Concluding that transformational leadership and transactional leadership can be found on the first level, by reinforcing HR practices. Passive-avoidant leadership, on the other hand, can be found on the bottom level due to the lack of HR practices. Limitations of the current research are the chosen criteria of the sampling and the one-dimensional categorization of leadership style of SMEs owners /managers. Future research may examine the leadership styles of SMEs and their impact on organizational outcomes by contacting quantitative methods.
Λέξη κλειδί :Ηγετικά στυλ
Μοντέλο ηγεσίας πλήρους εμβέλειας
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Leadership styles
Full Range Leadership Model (FLRM)
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Human Resources Management
Ημερομηνία :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :26-03-2020
Ημερομηνία αποδοχής :26-03-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gioubaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf