ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αντιδράσεις των υποψηφίων απέναντι σε παιχνιδοποιημένες και παραδοσιακές μεθόδους επιλογής προσωπικού και η επίδρασή τους στην ελκυστικότητα του οργανισμού
Εναλλακτικός τίτλος :Applicant reactions towards gamified and traditional employee selection methods and their impact on the organizational attractiveness
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7745
Περίληψη :Οι σύγχρονοι οργανισμοί έρχονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με την δυσκολία τους όχι μόνο να αξιολογήσουν σωστά τους υποψηφίους που αιτούνται για μία θέση εργασίας, αλλά έρχονται αντιμέτωποι και με την δυσκολία προσέλκυσης όλο και περισσότερων ταλέντων που θα τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει αναδείξει την σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία των σύγχρονων οργανισμών τονίζοντας πως αυτοί που επενδύουν στις μεθόδους επιλογής προσωπικού είναι σε θέση να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα. Αυτή η έρευνα στοχεύει να διαλευκάνει το θολό τοπίο που εντοπίζεται αναφορικά με το ποια μέθοδος επιλογής είναι αυτή που θα κάνει έναν οργανισμό ελκυστικότερο καθώς επίσης και το ποια από αυτά τα στοιχεία που ενσωματώνει η κάθε μέθοδος είναι αυτά που δημιουργούν υψηλότερη οργανωσιακή ελκυστικότητα. Βασιζόμενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία η έρευνα συγκρίνει την μέθοδο επιλογής των τεστ υποθετικών καταστάσεων (SJT) και μίας νέας μεθόδου που έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια, αυτή της παιχνιδοποίησης. Άρα το κύριο ερευνητικό ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει αυτή η έρευνα είναι εάν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων ως προς τις μεταβλητές που επιδρούν στην οργανωσιακή ελκυστικότητα. Η έρευνα διεξήχθη με την μορφή πειράματος (Ν=103) στο οποίο οι υποψήφιοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, όπου η κάθε μία πέρασε από την μέθοδο επιλογής (SJT) (N=52) και η άλλη από την παιχνιδοποιημένη μέθοδο Owiwi (N=51). Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η παιχνιδοποιημένη μέθοδος εμφάνισε σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις μεταβλητές της ροής και ευχαρίστησης, ενώ η μέθοδος SJT εμφάνισε σημαντική διαφορά όσον αφορά τον εκλαμβανόμενο βαθμό της σχέσης της μεθόδου με την θέση εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η κάθε μέθοδος επιλογής δημιουργεί διαφορετικές αντιδράσεις ως προς τις μεταβλητές αυτές παρέχοντας έτσι στα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τα απαραίτητα στοιχεία για να επιλέξουν ποια από τις δύο μεθόδους θα ήταν αποδοτικότερη ανάλογα την περίπτωση με την οποία έρχονται αντιμέτωποι.
Modern organizations, which nowadays operate in a multinational environment, face, more and more often, difficulties not only to accurately evaluate job applicants, but also difficulties regarding the attraction of a larger number of talented individuals, who will offer the competitive advantage needed. Until now, research has highlighted the importance of the human factor contributing to the organizations’ success by stressing that those who invest in recruitment methods are in a position to attract more talents. This dissertation aims to unravel the cloudy landscape in terms of the method that will make an organization more attractive, while identifying the elements included in each recruitment method, which enhance the attractiveness of the organization significantly. Based on the existing literature, this research compares the recruitment method of Situational Judgement Tests (SJTs) to that of gamification, a recruitment method that has emerged in recent years. The main question that this research aims to answer is whether there are significant differences between these two recruitment methods regarding the variables that affect the organizational attractiveness. The research was conducted in the form of an experiment (N=103) in which the candidates were divided in two different independent groups. Each group participated in only one out of the two methods, namely the first group was given the Situational Judgement Test (N=52) and the second the gamified selection method Owiwi (N=51). The main findings of the research indicate that the gamified method showed significant differences regarding the variables of flow and enjoyment, while the SJT significantly differed in the perceived job relatedness between those two methods. These results demonstrate that each selection method generates different applicant reactions to these variables, thus providing the Human Resources professionals with the necessary information in order to choose the method that would be more effective depending on the situation they deal with.
Λέξη κλειδί :Επιλογή
Προσέλκυση
Παιχνιδοποίηση
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Αντιδράσεις των υποψηφίων
Selection
Recruitment
Gamification
Organizational attractiveness
Applicant reactions
Διαθέσιμο από :2020-03-26 19:53:14
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 19:53:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf