ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιδράσεις υποψηφίων στο σύστημα επιλογής προσωπικού και μελέτη πρόθεσης eWOM συμπεριφοράς
Εναλλακτικός τίτλος :Applicant reactions in selection system and the research of intention of eWOM behavior
Δημιουργός :Λογοθέτη, Λάουρα
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Γαλανάκη, Ελεάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :191σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7746
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης των αντιδράσεων των υποψηφίων με σκοπό να ερευνηθεί ενδεχόμενη σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών των υποψηφίων και της πρόθεσής τους να πραγματοποιήσουν eWOM. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία των υποψηφίων που μελετήθηκαν ήταν εκείνα της στάσης, του αντιλαμβανόμενου συμπεριφορικού ελέγχου, των υποκειμενικών κανόνων, της συμμετοχής του «εγώ», της εκδικητικότητας και της επιθυμίας του ατόμου να βοηθήσει τον οργανισμό. Συγχρόνως, εξετάστηκε η έννοια της δικαιοσύνης με βάση την κλίμακα ηθικής δικαιοσύνης η οποία περιελάμβανε τα στοιχεία της ηθικής υποχρέωσης, της ηθικής ανάληψης ευθυνών και της ηθικής οργής. Στα στοιχεία αυτά, προστέθηκε η δεοντολογική οργή. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη των παραπάνω, επιλέχθηκε ως μεθοδολογία το «pretest-posttest» πείραμα. Αναλυτικότερα, το δείγμα αποτέλεσαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τελειόφοιτοι και απόφοιτοι οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα ως υποψήφιοι για την (υποθετική) θέση του Junior Consultant. Πριν την προσέλευση των υποψηφίων στο χώρο διεξαγωγής του πειράματος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), είχαν κληθεί να προβούν στη συμπλήρωση του pre-test όπου αξιολογούνταν τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το δείγμα διαχωρίστηκε αρχικά βάσει των ερωτήσεων συνέντευξης στις οποίες θα καλούνταν να απαντήσουν. Κατανέμοντας τυχαία, μέρος των ατόμων θα καλούνταν να απαντήσει σε ερωτήσεις που συσχετίζοταν με τη θέση εργασίας αντίθετα με το υπόλοιπα άτομα που θα υποβάλλονταν σε παραπλανητικές ερωτήσεις που προσέβαλλαν τον διαδικαστικό κανόνα δικαιοσύνης της καταλληλότητας ερωτήσεων καθώς και τον κανόνα δικαιοσύνης που αφορά την ιδιωτικότητα. Η διαδικασία περιελάμβανε τόσο μία παραδοσιακή face-to-face συνέντευξη όσο και μία ψηφιακή (digital) οι οποίες διέπονταν από ομοιογένεια περιεχομένου ερωτήσεων. Στο σημείο αυτό, το δείγμα διαχωρίστηκε στους υποψηφίους που θα πραγματοποιούσαν πρώτα τη face-to-face συνέντευξη και στη συνέχεια την ψηφιακή και αντίστοιχα στους υποψήφιους που θα πραγματοποιούσαν τις δύο συνεντεύξεις με την αντίθετη φορά. Την ολοκλήρωση της διεξαγωγής συνεντεύξεων ακολούθησε γνωστοποίηση του εκάστοτε υποψηφίου για την απάντηση του οργανισμού ως προς την αίτησή του για τη θέση εργασίας. Οι απαντήσεις αποτελούνταν από την πρόταση εργασίας καθώς και την απόρριψη του υποψηφίου από τον οργανισμό και δόθηκαν με τρόπο (σκόπιμα) τυχαίο προκειμένου να διχοτομήσουν μία ακόμη φορά το δείγμα.Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αποτέλεσε η συμπλήρωση του post-test από τους υποψηφίους όπου μελετήθηκαν εκ νέου τα στοιχεία ενδιαφέροντος που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μέσα από πραγματοποίηση στατιστικών ελέγχων εξήχθει πόρισμα για τη θετική σχέση της στάσης, του αντιλαμβανόμενου συμπεριφορικού ελέγχου, της εκδικητικότητας και της συμμετοχής του «εγώ» με την πρόθεση πραγματοποίησης eWOM (σε face-to-face ή/και digital συνέτευξη). Συγχρόνως, προέκυψαν μοντέλα που υποδεικνύουν τη επίδραση τους στην πρόθεση άσκησης eWOM συμπεριφοράς. Αντίστοιχα, τα ευρήματα που αφορούσαν τη δικαιοσύνη υπέδειξαν ότι οι υποψήφιοι έφεραν έντονα το αίσθημα της δικαιοσύνης χωρίς όμως να φέρουν το αίσθημα της έντονης επιθυμίας να προστατεύσουν άλλους υποψηφίους από παρεμφερή διαδικασία. Η συγκεκριμένη πληροφορία μάλιστα, δε φάνηκε να μεταβάλλεται από την απάντηση του οργανισμού προς τον υποψήφιο.
This research was conducted in the framework of applicant reaction study aiming to investigate the possible relationship between applicants’ characteristics and their intention to perform eWOM behavior.The applicants’ characteristics that were studied include attitude, perceived behavioral control, subjective norms, ego involvement, taking vengeance and willingness to help the organization. Simultaneously, the concept of justice was studied according to deontic justice scale which consisted moral obligation, moral accountability and moral outrage. An addition to these constructs was deontic outrage.In order to conduct this research, the«PRETEST-POSTTEST» experiment was selected as a methodology tool.Moreover, the sample consisted senior and alumna undergraduate and graduate master’s students that were requested to take part in this research as candidates interested in a job opening (fictional) concerning the Junior Consultant position. Prior to their arrival at the location that the experiment was conducted, candidates had been kindly requested to have completed the PRE-TEST through which the assessment of the constructs was made.The sample was originally divided based on the kind of questions that were made. Following a random selection, part of the sample was requested to answer to questions that were linked to the position whilst the rest of the sample was requested to answer some deceptive questions that offended the procedural justice rule of propriety of questions (Gilliland, 1993) and the justice rule of privacy (Gilliland, 1993). Overall, the procedure included both a face-to-face and a digital interview which were imbued with homogeneity in the content of the questions asked.At this point, the sample was divided once again to the candidates that firstly participated in the face-to-face interview and secondly in the digital interview and to the candidates that participated in these interviews in reverse.Following the completion of the interviews, the organisation’s response concerning the position was made known to the candidates. The possible outcomes included a job offer and a job rejection and they were intentionally randomly distributed amongst the candidates in order for the sample to be divided once more.At the final stage, candidates were kindly requested to complete the POST-TEST through which the elements of interest were once again collected in order to be studied.Through the conduction of statistical analysis, results concerning the positive relation between attitude, perceived behavioral control, taking vengeance, ego involvement and the intention of an individual to perform eWOM behavior (in both face-to-face and digital interview) occurred. At the same time, models demonstrating their affect on the intention of performing eWOM emerged.Respectively, the findings concerning justice designated that candidates seemed to carry an intense sentiment of justice whilst lacking the strong will to protect other candidates from the same procedural experience. Interestingly, this finding didn’t vary according to the organisation’s response to the candidate.
Λέξη κλειδί :Αντιδράσεις υποψηφίων
Πρόθεση
Διαδικαστική δικαιοσύνη
Applicants’ reactions
Intention
Procedural justice
Electronic Word of Mouth (eWOM)
Διαθέσιμο από :2020-03-26 21:01:37
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 21:01:37
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Logotheti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf