ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι αντιδράσεις των υποψηφίων στην πρόσωπο με πρόσωπο και στην ψηφιακή συνέντευξη και η εξέταση της επίδρασης των ακατάλληλων ερωτήσεων στις συνεντεύξεις
Εναλλακτικός τίτλος :Reactions of applicants to face-to-face and digital interviews and the effect of improper questions
Δημιουργός :Πατρώνης, Κώστας
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :142σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7747
Περίληψη :Ο ραγδαίος ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη Διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού και δη τις διαδικασίες της προσέλκυσης και επιλογής. Οι οργανισμοί για ποικίλους λόγους ενσωματώνουν σε κλασικές μεθόδους επιλογής τεχνολογικά στοιχεία με αποτέλεσμα να σχηματίζονται νέες μέθοδοι. Πέρα από τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στον οργανισμό αυτές οι νέες μέθοδοι, δεν πρέπει να αγνοηθούν οι αντιδράσεις των υποψηφίων σε αυτές και η επίδραση των ακατάλληλων ερωτήσεων.Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε η εξέταση δύο εργαλείων, αυτών της παραδοσιακής και της ψηφιακής συνέντευξης, παράλληλα με την επίδραση ακατάλληλων ερωτήσεων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί ποιο εργαλείο προτιμούν οι υποψήφιοι, αν οι αντιλήψεις τους για αυτά συνδέονται με ποικίλα αποτελέσματα και αν οι ακατάλληλες ερωτήσεις επιδρούν στις αντιλήψεις τους και τα αποτελέσματά των αντιδράσεων. Αρχικά, εξετάστηκε η βιβλιογραφία της διαδικασίας της επιλογής και τα εργαλεία αυτής, εμβαθύνοντας στις μεταβλητές των αντιδράσεων των υποψηφίων και των ακατάλληλων ερωτήσεων. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχηματίστηκαν οι υποθέσεις ύπαρξης συσχετίσεων πτυχών της δικαιοσύνης με στάσεις και προθέσεις, υποθέσεις περί αντίληψης του εργαλείου της παραδοσιακή συνέντευξης ως πιο δίκαιου και υποθέσεις επίδρασης των ακατάλληλων ερωτήσεων στη δικαιοσύνη, στις στάσεις και στις προθέσεις. Για να εξεταστούν οι υποθέσεις πραγματοποιήθηκε μια πειραματική έρευνα συνδυαστικά με τη χορήγηση ερωτηματολογίου προ και μετά του πειραματικού σχεδιασμού. Η χρήση του πειράματος ήταν απαραίτητη για την εξέταση της επίδρασης των ακατάλληλων ερωτήσεων, ενώ η χρήση των ερωτηματολογίων αποσκοπούσε στην ποσοτικοποίηση των αντιλήψεων των υποψηφίων.Όσον αφορά τις συσχετίσεις της δικαιοσύνης με ποικίλες μεταβλητές, τα αποτελέσματα της έρευνας ευθυγραμμίζονται, σε γενικές γραμμές, με το ήδη υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο. Παρομοίως, οι υποθέσεις περί θετικότερων αντιλήψεων για την παραδοσιακή συνέντευξη επιβεβαιώθηκαν σε αντιστοιχία με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τα ευρήματα της έρευνας για την επίδραση των ακατάλληλων ερωτήσεων δεν επαλήθευσαν τις υποθέσεις και βρίσκονται σε αναντιστοιχία με το θεωρητικό υπόβαθρό.
The advancements in digital technology are significantly affecting HRM, especially recruitment and selection. Organizations, for a variety of reasons, incorporate technological elements in classic selection methods, resulting in new methods. Organizations should not only focus on the benefits that these new methods are bringing in, but further explore applicants’ reactions to these methods and their reactions to improper questions. The present study examined two selection tools, the face-to-face interview and the digital interview. The purpose of the present study was to investigate the tool that the applicants prefer, whether their perceptions of them are related to a variety of outcomes or not and if inappropriate questions affect their perceptions of the tools and the related outcomes. Initially, the literature on selection process was examined, delving deeper into applicants' reactions, the factor of inappropriate questions and the tools of face-to-face and digital interviewing. From the literature review, hypotheses were formed regarding the existence of correlations between aspects of justice and attitudes and intentions, hypotheses about traditional interviewing being regarded as a fairer tool and hypotheses of inappropriate questions influencing the perceived justice of the tool and the attitudes and the intentions of the applicants.In order for these hypotheses to be tested, an experiment was carried out in conjunction with a pre/post-test questionnaire. The experiment was necessary to examine the effects of inappropriate questions, while the use of the questionnaires aimed at quantifying applicants' perceptions.Regarding the correlation between justice with various factors, the results are broadly in line with the existing theoretical background. Likewise, hypotheses of more positive perceptions regarding the face-to-face interview were confirmed and are in line with the existing literature. The study's findings concerning the effects of inappropriate questions did not confirm the corresponding hypotheses and were in disjunction with the theoretical background.
Λέξη κλειδί :Επιλογή
Συνεντεύξεις
Τεχνολογία
Αντιδράσεις υποψηφίων
Ακατάλληλες ερωτήσεις
Selection
Interviews
Technology
Applicants’ reactions
Improper questions
Ημερομηνία :31-01-2020
Διαθέσιμο από :2020-03-27 00:17:10
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 00:17:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Patronis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf