ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευθυγράμμιση της εταιρικής κουλτούρας με την εκπαίδευση και ανάπτυξη του οργανισμού: μελέτη περίπτωσης BA Vidro SA
Εναλλακτικός τίτλος :Alignment of the organizational culture with training and development: case study BA Vidro SA
Δημιουργός :Ριζοπούλου, Άννα
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :152σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7748
Περίληψη :Ο κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αναλυθούν οι έννοιες της Οργανωσιακής Κουλτούρας και της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης και να απαντηθεί το ερώτημα αν αυτές ευθυγραμμίζονται, μέσα στους οργανισμούς.Συγκεκριμένα, αναλύονται οι έννοιες Κουλτούρα, Οργανωσιακή Κουλτούρα, ΔΑΔ, εκπαίδευση και ανάπτυξη και οι σχέσεις τους με τη στρατηγική και τις λειτουργίες του Οργανισμού. Αρχικά, έγινε ανάφορα στις έννοιες και σχέσεις με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η βασική πηγή άντλησης πληροφοριών και δεδομένων είναι το διαδίκτυο, κυρίως μέσα από πλατφόρμες με σχετική αρθρογραφία. Ο ερευνητής, στη συνέχεια μελέτησε την περίπτωση του ομίλου BA Vidro S.A.. Η ΒA Vidro, είναι πολυεθνικός οργανισμός και κατέχει θέση στην πρώτη πεντάδα της υαλουργίας στην Ευρώπη. Η παρουσία του στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 2017 με την εξαγορά του ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.Ο βασικός σκοπός είναι να ερευνηθεί η κουλτούρα του οργανισμού και η σχέση της με την Εκπαίδευση και ανάπτυξη
The main purpose of this research work is to analyze the concepts of Organizational Culture and Education and Development and to answer the question of whether they are aligned within organizations.Specifically, the concepts of Culture, Organizational Culture, HRD, education and development and their relationship to the strategy and functions of the Agency are analyzed. Initially, reference was made to concepts and relationships based on existing literature. The main source of information and data is the internet, mainly through platforms with relevant articles. The researcher then studied the case of the BA Vidro S.A. group. BA Vidro, a multinational organization, is ranked number one in the top five in Europe. Its presence in Greece began in 2017 with the acquisition of YOULA SA.The main purpose is to investigate the organization’s culture and its relationship to Training and Development.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή κουλτούρα
Εκπαίδευση
Ανάπτυξη
Organizational culture
Training
Development
BA Vidro SA
Ημερομηνία :31-01-2020
Διαθέσιμο από :2020-03-26 16:30:13
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 16:30:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rizopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf