ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανατροφοδότηση αξιολόγησης απόδοσης και οργανωσιακή σιωπή: μια εμπειρική μελέτη
Εναλλακτικός τίτλος :Performance appraisal feedback and organizational silence: an empirical study
Δημιουργός :Μαυριδάκη, Σοφία-Ραφαέλα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7749
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ του κλίματος οργανωσιακής σιωπής και της ανατροφοδότησης αξιολόγησης απόδοσης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 123 εργαζόμενους που έχουν λάβει κατά το τελευταίο έτος ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η ανάλυση του θέματος με την συλλογή ποσοτικών στοιχείων με τη χρήση του SPSS. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η μεθοδολογία της ερευνάς. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων που συλλέχθηκαν με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων, προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και πρακτικές εφαρμογές στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε ότι η οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται αρνητικά με τις επιμέρους μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, η οργανωσιακή σιωπή σχετίζεται αρνητικά με την αποδοχή της ανατροφοδότησης.Με βάση την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση, η αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση, η σχέση Ηγέτη Οπαδού και η εργασιακή ικανοποίηση ρυθμίζουν την παραπάνω σχέση. Με την παρούσα εργασία καταφέραμε να προβούμε σε εμβάθυνση της ερευνάς στα επιμέρους χαρακτηριστικά της οργανωσιακής σιωπής και της ανατροφοδότησης. Να βρεθεί η υπάρξη σχέσης ανάμεσα στην οργανωσιακή σιωπή και την ανατροφοδότηση. Κατόπιν να περιγραφούν ποιοι από τους επιμέρους παράγοντες την επηρεάζουν.
The purpose of the present study is to explore the relationship between the organizational climate silence and the performance appraisal feedback. The survey sample consists of 123 employees who received feedback on their performance last year. The study was analysed by collecting quantitative data using SPSS. The consolidation of the collected data was analysed in SPSS. The first chapter analyzes the bibliographic overview of the variables used. The second is the research methodology. The third one analyzes the primary data collected using quantitative methods. Finally, the fourth chapter discusses the results, suggestions for further research and practical implementations in the field of human resources management. According to the results of the study, the organizational silence is negatively related to the individual variables. More specifically, the organizational silence is negatively related to receiving feedback. The analysis of the data shows that factors such as feedback satisfaction, feedback utility as perceived by the employee, the relationship between employee and manager, and the job satisfaction have a substantial impact on the above relationship. It is suggested to investigate the individual characteristics of the organizational silence and reestablish the reliability of the results.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή σιωπή
Ανατροφοδότηση
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Αξιολόγηση απόδοσης
Εργασιακή ικανοποίηση
Organizational silence
Feedback
Human Resources Management
Performance feedback
Job satisfaction
Διαθέσιμο από :2020-03-26 15:30:57
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 15:30:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavridaki_2020.pdf

Τύπος: application/pdf