ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιρροή της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :The influence of technology on Human Resources Management
Δημιουργός :Κουρούκλη, Ελένη
Συντελεστής :Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τσαχουρίδη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7751
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της συνύπαρξης της τεχνολογίας με το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επίδραση που έχει προκαλέσει η τεχνολογική ανάπτυξη στο τμήμα των ανθρώπινων πόρων έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου με τους επιχειρηματικούς στόχους. Στα πλαίσια, λοιπόν της συγγραφής, παρατηρήθηκε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη, έχει διαμορφώσει την εξέλιξη των οργανισμών με ποικίλους τρόπους αλλά και σε διάφορους τομείς. Κάνοντας, τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται αναφορά στις επιδράσεις των πληροφοριακών συστημάτων στις λειτουργίες του τμήματος, στην εξέλιξη και τα οφέλη του e-HRΜ, δηλαδή της ηλεκτρονικής διάστασης του τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και στη μορφή και το τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση της τεχνολογίας με τις ηγετικές ικανότητες των ατόμων, αλλά και το κατά πόσο αυτές μπορούν να επηρεάσουν την δημιουργία μελλοντικών ηγετικών προσωπικοτήτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα, με σκοπό την συγκέντρωση κατάλληλων δεδομένων και πληροφοριών. Η δειγματοληψία έγινε από επαγγελματίες του χώρου ενώ για την συλλογή στοιχείων έγινε ποιοτική έρευνα με την μέθοδο των συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι η τεχνολογία έχει προσδώσει πληθώρα θετικών στοιχείων στην Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, με τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα να ορίζονται στην οργάνωση και την βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων του τμήματος του HR. Τα θετικά όσο και τα αρνητικά, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών και είναι αυτά που επιφέρουν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα, όσο αφορά το σύνολο μιας επιχείρησης.
This paper is an attempt to analyze how HR coexists and collaborates with Technology. For years, the drastic evolution of technology has been affecting the Human Resources field and its actual applications have helped bringing Human Resources Management on the same page as Business Strategy. In the framework of this thesis, it has been observed that the technological development has shaped the evolution of business organizations in numerous ways and fields. The literature review references the ways that the information systems effect on HR operations, the e-HRΜ (Electronic Human Resource Management) evolution and benefit, as well as the operation concept of a modern HR Department. Technology's relationship with individuals' leadership skills was also studied. The research, also, investigates whether can be influenced the creation of future leading figures. At the same time, the investigation was carried out to gather appropriate data and information. The sample was collected by professionals in the fields of HR. The quality research was carried out of the form of interviews. The results of the research showed that the technology has given a wealth of positives effects to human resources management, with the greatest advantages define the sectors of the organization and the improvement of the daily life of the employees. The influence of technology in the field of Human Resource cover a wide range of procedures which creates the most important results into a company.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Τεχνολογία
Προσέλκυση προσωπικού
Αξιολόγηση απόδοσης
Human Resources Management
Technology
Employer attractiveness
Performance feedback
Διαθέσιμο από :2020-03-26 20:55:33
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 20:55:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouroukli_2020.pdf

Τύπος: application/pdf