ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργανωσιακή αλλαγή και εργασιακό άγχος
Εναλλακτικός τίτλος :Organizational change and work stress
Δημιουργός :Γκικόκα, Μαρινέλα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Νικάνδρου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7756
Περίληψη :Ο κόσμος των επιχειρήσεων αποτελεί έναν τομέα στον οποίο επέρχονται πολύ συχνά αλλαγές οι οποίες μπορεί να σχετίζονται είτε με τη διοίκηση είτε με τη στρατηγική πλεύσης της επιχείρησης. Η σύγχρονη αγορά χαρακτηρίζεται από έντονα επίπεδα ανταγωνισμού, στα οποία οι εταιρίες πρέπει να εμφανίζουν έντονη προσαρμοστικότητα ως προς τις αλλαγές, οι οποίες θα τις κάνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα τους προσδώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, αυτές οι αναγκαίες οργανωσιακές αλλαγές των επιχειρήσεων, προκαλούν έντονο άγχος και ανασφάλεια στους εργαζομένους τους, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της αποδοτικότητάς τους. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές δίνουν μεγάλη έμφαση στο εργασιακό άγχος που προκαλούν οι οργανωσιακές αλλαγές, αναζητώντας τρόπους και πρακτικές αντιμετώπισής του. Οι πρακτικές υγείας και ευημερίας στο χώρο της εργασίας αποτελούν τακτικές που υιοθετούνται από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, με στόχο να διατηρήσουν την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων τους η οποία θα τους οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά αποδοτικότητας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα παραπάνω ζητήματα μέσω της διαθέσιμης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το εν λόγω ζήτημα και μέσω μιας ποιοτικής έρευνας με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου των συνεντεύξεων.
The business world is an area in which changes are often made and that may be related to either the management or the business navigation strategy. The modern market is characterized by fierce levels of competition, where companies must be highly adaptable to change, which will make them more competitive and give them a competitive advantage. However, the necessary organizational changes that businesses make, can cause great concern and insecurity for their employees, which in turn leads to a decrease in their profitability. In recent years, researchers have placed a great deal of emphasis on the work anxiety caused by organizational change, looking for ways and practices to deal with it. Workplace health and well-being practices are increasingly adopted by businesses, with the aim of maintaining employee job satisfaction, which will lead to higher efficiency. The present paper examines the above issues through the related - available literature and through qualitative research using the research tool of personal interviews.
Λέξη κλειδί :Οργανωσιακή αλλαγή
Άγχος
Εργαζόμενοι
Organizational change
Stress
Employees
Διαθέσιμο από :2020-03-27 16:29:21
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 16:29:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkikoka_2020.pdf

Τύπος: application/pdf