ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις και προκλήσεις της εφαρμογής RPA σε οργανισμούς υπηρεσιών
Εναλλακτικός τίτλος :Impacts and challenges of implementing RPA in services organizations
Δημιουργός :Πολάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7759
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις της εφαρμογής της τεχνολογίας Robotic Process Automation (RPA) στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Οι επιπτώσεις αφορούν τόσο την οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων όσο και επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σύνηθες οι οργανισμοί αυτοί να έχουν διαδικασίες οι οποίες είναι κατακερματισμένες μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και απαιτούν από τους εργαζόμενους να αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους για να εκτελεστούν. Οι διαδικασίες αυτές είναι κοπιαστικές και επαναλαμβανόμενες ενώ είναι ευπαθής σε λάθη. Το RPA αποτελεί μια σχετικά νέα τεχνολογία που έχει σαν στόχο να μιμηθεί τις κινήσεις των εργαζόμενων στα διάφορα συστήματα και να εκτελέσει τις αντίστοιχες διαδικασίες με μερική ή ακόμα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο πόρους και μειώνοντας τα λάθη. Αρχικά παρουσιάζεται το RPA και ο τρόπος λειτουργίας του. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους vendors της αγοράς, τις λύσεις που προτείνουν καθώς και μια αξιολόγησή τους. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις ποιοτικές επιπτώσεις στους οργανισμούς και στο ανθρώπινο δυναμικό. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή του RPA και μια ανάλυση κόστους οφέλους. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη έργων που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγουμε τα συμπεράσματά που προέκυψαν και τα σημεία κλειδιά για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων λύσεων.Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι προέρχονται κυρίως από μελέτες περιπτώσεων υλοποιήσεων τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς. Οι σημαντικότερες πηγές των στοιχείων είναι συμβουλευτικές εταιρίες οι οποίες έχουν αναλάβει την υλοποίηση τέτοιων έργων όσο και οι οργανισμοί οι οποίοι ενσωμάτωσαν αυτή τη τεχνολογία στις διαδικασίες τους.
The purpose of this diplomatic work is to analyze the implications and challenges of the implementation of Robotic Process Automation (RPA) technology in service providers. The effects concern both the economic efficiency of enterprises and the impact on human resources. It is common for these organizations to have procedures that are fragmented between different systems and require employees to spend a significant part of their time on their implementation. These procedures are laborious and repetitive and are susceptible to errors.The RPA is a relatively new technology which aims to imitate the movements of workers in the various systems and to carry out the corresponding procedures with partial or even no human intervention, thereby releasing resources and reducing errors.The RPA and its operating mode are initially presented. We then present the most important vendors of the market, the solutions they propose and an evaluation of them. In Chapter 3, we present the qualitative impact on organizations and human resources. In Chapter 4, we present the economic impact of the implementation of RPA and a cost-benefit analysis. In Chapter 5 we present the data obtained from the study of projects carried out in Greece. In the last chapter we draw the conclusions that have been drawn and the key points for successful implementation of such solutions.The data collected are mainly derived from feasibility studies both in the Greek area and internationally. The most important sources of the data are consultancy firms which are responsible for carrying out such projects as are organizations which have incorporated this technology into their processes.
Λέξη κλειδί :Ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών
Προκλήσεις
Επίπτωση
Robotic Process Automation (RPA)
Challenges
Impact
Διαθέσιμο από :2020-03-23 21:18:25
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-23 21:18:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Polakis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf