ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φωνή και σιωπή απέναντι στην οργανωσιακή αλλαγή: η επίδραση τους στον κυνισμό των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή και στην οργανωσιακή δικαιοσύνη
Εναλλακτικός τίτλος :Voice and silence on organizational change: the impact on the cynicism toward organizational change and on the perception of organizational justice
Δημιουργός :Παπαγεωργίου, Παναγιώτα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Νικάνδρου, Ειρήνη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7761
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση των αλλαγών έχει αναδυθεί ως ένα βασικό θέμα στο πεδίο της έρευνας. Η διοίκηση των αλλαγών αποτελεί φλέγον θέμα για τους ερευνητές, αλλά και για τους επαγγελματίες της ΔΑΔ, που έχουν ως σκοπό την χαρτογράφηση των αντιδράσεων των εργαζομένων που σχετίζονται με την αλλαγή. Σκοπός είναι να εξεταστεί μια καινοφανής έννοια για τη διοίκηση των αλλαγών, η οποία ονομάζεται «Φωνή ή Σιωπή των εργαζομένων απέναντι στην αλλαγή». Υπάρχει ένα ερευνητικό κενό στη βιβλιογραφία της οργανωσιακής αλλαγής και σχετίζεται με αυτό τον τύπο αντίδρασης.Έτσι, ερευνήθηκε η επίδραση της νέας αυτής έννοιας, στον κυνισμό απέναντι στην αλλαγή, αλλά και την αντίληψη που διαμορφώνεται για την οργανωσιακή δικαιοσύνη. Έπειτα, αναλύθηκε η επίδραση της οργανωσιακής δικαιοσύνης και του κυνισμού στην εργασιακή δέσμευση του εργαζόμενου. Τέλος, επιχειρήθηκε η κατανόηση, αναφορικά με το αν η προσωπική ικανότητα αντιμετώπισης της αλλαγής, αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα για τη σχέση της σιωπής/φωνής και του κυνισμού απέναντι στην αλλαγή.Για το παρόν ερευνητικό πόνημα, χρησιμοποιήθηκε cross-sectional ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε 140 εργαζόμενους. Βάση της αποτελούν προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, ωστόσο, οι εξεταζόμενες μεταβλητές συνδυάστηκαν με πρωτότυπο τρόπο. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι η σιωπή και η φωνή που αναφέρονται στην αλλαγή έχουν θετική συσχέτιση με τον κυνισμό αντιμετώπισης της, το οποίο αποτελεί πρωτοπόρο εύρημα. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η οργανωσιακή δικαιοσύνη επηρεάζεται αρνητικά και από τη σιωπή και τη φωνή. Τα ευρήματα, υποστηρίζουν τη συσχέτιση ανάμεσα στον κυνισμό που σχετίζεται με την αλλαγή και στην οργανωσιακή δικαιοσύνη, με την εργασιακή δέσμευση. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ατομικής ικανότητας αντιμετώπισης της αλλαγής.Θεωρήθηκε ότι τα αποτελέσματα αυτής της εναλλακτικής «ανάγνωσης» της σιωπής και της φωνής, έχουν ειδωθεί ως «εφαλτήριο» για μια καινούργια εποχή αναφορικά με τις αντιδράσεις των εργαζομένων και τη διοίκηση αλλαγών. Τέλος, αναφέρονται οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και πρακτικές εφαρμογές.
In recent years, change management has emerged as an important issue in the field of study. The organizational change is a topic of central interest to scholars and professionals in HRM in order to map the employees’ reactions regarding the change. Also, we take steps towards highlighting the central outcomes of the employee reactions in order to conclude the possible success or failure of change programs. The aim of this thesis is to investigate a brand-new variable in change management, which is called Silence and Voice to organizational change.So, we investigate the impacts of this brand-new variable on the cynicism toward organizational change and on the perception of organizational justice. Then we analyze the impact of the perceptions of organizational justice and cynicism toward organizational change in the employees’ work engagement.This study uses a cross-sectional anonymous questionnaire, which is concluded as an open qualitative question. In order to achieve the study’s objectives a quantitative survey of self (employee) -report questions contacted to 140 recipients. This thesis builds on previous research, but combines in an innovative way the variables. Findings indicate that silence to organizational change and voice impact in a positive way the cynicism toward change, which a unique and really interesting finding. Furthermore, regarding organizational justice, our results saw that organizational justice perception is related negatively to silence and voice. Results mainly support the connection between cynicism about change and organizational justice with the work engagement. However, results did not support the presence of the mediating role of coping with organizational change.We think that the results of this alternative reading of silence and voice are seen as a springboard to a new era in the employee reactions and change management in general. Finally, discuss implications of our model for research and practice.
Λέξη κλειδί :Σιωπή
Φωνή
Οργανωσιακή δικαιοσύνη
Αλλαγή
Κυνισμός
Silence
Voice
Oorganizational justice
Change
Cynicism
Διαθέσιμο από :2020-03-27 22:50:10
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 22:50:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papageorgiou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf