ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση εμπορίου: η μελέτη περίπτωσης στον τομέα της μόδας
Εναλλακτικός τίτλος :Retail analytics: the case study of fashion sector
Δημιουργός :Παπούτσης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Δουκίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7763
Περίληψη :Στην παρούσα πτυχιακή εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι η στρατηγική ηλεκτρονικού Μαρκετινγκ που πρέπει να ακολουθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ παρουσιάζεται η χρήση μέλετης περίπτωσης της εταιρείας Sportgallery. Η εργασία δομείται σε επτά κεφάλαια καθένα από τα οποία μελετά και επί μέρους τομείς. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε τις μορφές του ηλεκτρονικού marketing (άμεσο και έμμεσο). Κάνουμε μια εισαγωγή στο ηλεκτρονικό marketing και ορίζουμε την έννοιά του. Στη συνέχεια, εστιάζουμε στις μορφές του ηλεκτρονικού marketing και αναλύουμε τις λειτουργίες του με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την εταιρεία Sportgallery και κάνουμε μία αναφορά σχετικά με την πορεία και τους στόχους της εταιρείας.Ως τρίτο κεφάλαιο επιλέξαμε να αναφέρουμε τις στρατηγικές του e-marketing. Επισημαίνουμε τις κατηγορίες των στρατηγικών marketing καθώς και τα εργαλεία ανάπτυξης στρατηγικής. Πρόκειται ουσιαστικά για μία σύντομη αναφορά στο marketing μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SMM), στους λόγους χρήσης του διαδικτύου και καταλήγουμε σε λεπτομερή αναφορά, σχετικά με τα Google Ads, την δομή τους αλλά και την όλη δομή που πρέπει να υπάρχει ώστε να έχει το κάθε e-shop τα επιθυμητά αποτελέσματα.Στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάμε για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του e- marketing, τους δείκτες διαδικτυακής ανάλυσης (KPI'S), τα web metrics and analytics, και κλείνουμε το κεφάλαιο με μικρή αναφορά στο return of investment (ROI=απόδοση επένδυσης).Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθονται οι Google καμπάνιες των δύο τελευταίων ετών αλλά και πίνακες στατιστικών δεδομένων του καταστήματος Sportgallery,όπου διαφαίνεται η πορεία του σύμφωνα με το ετήσιο spend που είχε ορίσει η εταιρεία.Στο έκτο κεφάλαιο αναλύουμε κάποια συγκεριμένα metrics ώστε να εξακριβώσουμε πόσο αποδοτικές ήταν οι καμπάνιες τα δύο τελευταία χρόνια.Παραθέτουμε μία σύκγριση ώστε να εξακριβώσουμε τι μπορεί να πάει καλύτερα για το κατάστημα Sportgallery.Τέλος καταλήγουμε στα συμεπράσματα όπου προτείνουμε λύσεις ώστε να μπορέσει η εταιρία να είναι ανταγωνιστική, επενδύοντας σε τεχνολογία, και να αυξήσει τα κέρδη της.
In this thesis, the subject of study is the e-Marketing strategy that e-shops should follow, while the case study of Sportgallery is presented. The thesis is structured in seven chapters, each of which studies sub-sectors.In the first chapter we refer to the forms of electronic marketing (direct and indirect). We make an introduction to e-marketing and define its meaning. Then, we focus on the forms of e-marketing and analyze its functions with its advantages and disadvantages. In the second chapter we analyze the company Sportgallery and make a report about the course and goals of the company.As the third chapter we have chosen to mention the strategies of e-marketing. We highlight the categories of marketing strategies as well as strategy development tools. This is basically a brief reference to social media marketing (SMM), the reasons for using the internet, and we come up with a detailed report on Google Ads, their structure and the whole structure that must exist for each e -shop the desired results.In the fourth chapter we talk about measuring the effectiveness of e-marketing, KPI's, web metrics and analytics, and close the chapter with a brief reference to return on investment (ROI).The fifth chapter of the work lists Google's campaigns over the past two years as well as Sportgallery store statistics tables, which show its course in line with the annual spend set by the company.In chapter six we analyze some specific metrics to determine how effective the campaigns have been in the last two years. Here's a comparison to find out what can go best for the Sportgallery store.Finally, we end up with partnerships where we propose solutions so that the company can be competitive, invest in technology, and increase its profits.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαφήμιση
Ανάλυση δεδομένων
Μάρκετινγκ
E-marketing
E-commerce
Online advertising
Google analytics
Google Ads
Διαθέσιμο από :2023-02-17
Ημερομηνία έκδοσης :17-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-17 19:46:01
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papoutsis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf