ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χειραγώγηση κερδών και οικονομική κρίση: εμπειρική μελέτη πέντε ευρωπαϊκών χωρών
Εναλλακτικός τίτλος :Earnings management and economic crisis: empirical study of five european countries
Δημιουργός :Γεωργοπούλου, Βασιλική
Συντελεστής :Ναούμ, Βασίλειος-Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Αγοράκη, Μαρία-Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7776
Περίληψη :Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εμβάθυνση στην έννοια της χειραγώγησης των κερδών και η μελέτη των παραγόντων που την επηρεάζουν σε επίπεδο χωρών. Στην εμπειρική ανάλυση εξετάστηκε αν η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση της χειραγώγησης των κερδών και κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της χώρας (common law-civil/code law) επηρεάζουν τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων της, θεωρώντας πως τα civil/code law συστήματα είναι πιο επιρρεπή σε χειραγώγηση κερδών λόγων των αδύναμων μηχανισμών προστασίας των επενδυτών που τα διέπουν. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, επιλέχθηκαν προς εξέταση πέντε χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ιταλία) για το διάστημα από το 2000-2018, για τις οποίες εξετάστηκαν τα παραπάνω ερωτήματα μέσω της χρήσης τεσσάρων δεικτών χειραγώγησης κερδών και του υπολογισμού των discretionary accruals (διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα), τόσο για όλο το υπό εξέταση διάστημα 2000-2018, όσο και για τα δύο διαστήματα ξεχωριστά 2000-2008 και 2009-2018, τα οποία θεωρούμε ως περίοδο προ-κρίσης και περίοδο κρίσης αντίστοιχα. Σκοπός είναι να ελέγξουμε αν κατά τον υπολογισμό των μεγεθών στα δύο διαστήματα παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές που να υποδηλώνουν αλλαγή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος. Αναφορικά με τη νομική προέλευση (legal origin) των χωρών, βασιζόμαστε στη μελέτη των La Porta et al. (1998) και κατατάσσουμε τις χώρες ως εξής: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία υπάγονται σε σύστημα common law, η Ελλάδα και η Ιταλία σε σύστημα French-civil/code law ενώ η Γερμανία στο German-civil/code law. Τα ευρήματα της έρευνας μας υπέδειξαν ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά των χωρών επηρεάζουν το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να παρουσιάζουν τη χαμηλότερη χειραγώγηση κερδών, την Ελλάδα και την Ιταλία την υψηλότερη και τη Γερμανία να είναι σε ενδιάμεσες τιμές. Ακόμη, ο έλεγχος στα δύο διαστήματα έδειξε πως η οικονομική κρίση αύξησε την χειραγώγηση των κερδών, καθώς και οι πέντε χώρες εμφάνισαν υψηλότερη χειραγώγηση κερδών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία αφενός καθώς μας δίνουν σημαντική πληροφόρηση για το πως η οικονομική κρίση επηρέασε τη χειραγώγηση των κερδών για πέντε ευρωπαϊκές χώρες και αφετέρου μας βοηθά να αντιληφθούμε το πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας (legal origin) κατάφεραν να εμποδίσουν ή να διευκολύνουν αυτό το φαινόμενο, δίνοντας τροφή και χρήσιμο υλικό για την περαιτέρω μελέτη του θέματος.
The main purpose of this study is to deepen in earnings management and to study the factors that affect it in a country level base. The empirical study examined whether the financial crisis led to an increase in earnings management and to what extent the country's legal origin (common law -civil / code law) characteristics affect earnings management, considering that civil / code law systems are more prone to earnings management due to the weak investor protection mechanisms that govern them.In the empirical study, five countries (Germany, Greece, United Kingdom, Ireland and Italy) were selected for the period from 2000-2018, for which the above questions were examined through the use of four indicators of earnings management and the calculation of discretionary accruals, both for the entire period 2000-2018, and for the two separate periods 2000-2008 and 2009-2018, which we consider to be pre-crisis and crisis periods respectively. The purpose is to test whether statistically significant differences are observed when calculating sizes at two intervals, indicating a change in earnings management. Concerning the legal origin of countries, we rely on the study of La Porta et al. (1998) and classify the countries as follows: United Kingdom and Ireland are subject to a common law system, Greece and Italy are subject to a French-civil / code law and Germany to a German-civil / code law system.The findings of our empirical study indicated that these countries' characteristics affect earnings management, with United Kingdom and Ireland having the lowest profit manipulation, Greece and Italy being the highest and Germany being intermediate . Moreover, control at both intervals showed that the financial crisis increased earnings management, and the five countries experienced higher earnings management during this period. The results of the study contribute constructively to the already existing literature on the one hand, as they provide important information on how the financial crisis affected the earnings management for five European countries and on the other hand help us understand how each country's specific characteristics (legal origin) managed to prevent or facilitate this phenomenon, providing useful material for further research.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Χειραγώγηση κερδών
Οικονομική κρίση
Σκάνδαλο
Νομική προέλευση
Financial statements
Earnings management
Economic crisis
Scandal
Legal origin
Διαθέσιμο από :2020-04-06 21:38:46
Ημερομηνία έκδοσης :27-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-06 21:38:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf