ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on banking valuation
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στην αποτίμηση τραπεζών
Δημιουργός :Μπερτσάτος, Γεώργιος
Bertsatos, Georgios
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κυριαζίδου, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Παλυβός, Θεόδωρος (Εξεταστής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Λουρή, Ελένη (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Τσιώνας, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :The greatest part of the Ph.D. studies were financially supported by the Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) and the General Secretariat for Research and Technology (GSRT), under the HFRI Ph.D. Fellowship grant (GA. No. 2078)
Φυσική περιγραφή :279p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7789
Περίληψη :Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά την αποτίμηση της αξίας των τραπεζών μέσω των ιδίων κεφαλαίων τους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο δείκτης Price-to-Book (PB) των τραπεζών, ήτοι ο λόγος της αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων προς την λογιστική αξίων των ιδίων κεφαλαίων. Αποπειράται η υποδειγματοποίηση του δείκτη ΡΒ βάσει της θεμελιώδους αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων με σύγχρονα οικονομετρικά εργαλεία. Θεμελιώνεται το 3D υπόδειγμα αποτίμησης ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών των Μπερτσάτου και Σακελλάρη (2016, Economics Letters). Δίδεται έμφαση στην έννοια της συνολοκλήρωσης και στα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος, όπου εκτιμώνται τόσο οι μακροχρόνιοι όσο και οι βραχυχρόνιοι συντελεστές. Παράλληλα, επεκτείνεται το υπόδειγμα 3D τόσο ως προς το δείγμα εφαρμογής και την εξειδίκευσή του όσο ως και προς τις τεχνικές εκτίμησής του. Τέλος, παρουσιάζεται μία σειρά από επεκτάσεις της ευρέως χρησιμοποιούμενης τεχνικής στατιστικών ορίων ελέγχου των Pesaran, Shin and Smith (2001, Journal of Applied Econometrics) τόσο σε επίπεδο χρονοσειρών όσο και σε επίπεδο δεδομένων πάνελ.
The topic of this Ph.D. thesis is about equity valuation of banks. Specifically, we employ the Price-to-Book (PB) ratio of banks and it is defined as the ratio of market value of equity over the book value of equity. We find the determinants of the PB ratio according to fundamental valuation and we estimate that relationship with modern econometric tools. First, we derive the 3D model of Bertsatos and Sakellaris (2016, Economics Letters) for banks’ equity valuation. We focus on co-integration and error correction with the ARDL (autoregressive distributed lag) models. These models account for the estimation of both long-run and short-run coefficients. Next, we extend the 3D model in terms of empirical application, model specification and estimation techniques. Finally, we present a series of extensions of the famous bounds testing procedure of Pesaran, Shin and Smith (2001, Journal of Applied Econometrics) in both time-series and panels.
Λέξη κλειδί :Τράπεζες
Αποτίμηση με τον δείκτη ΡΒ
Στατιστικός έλεγχος ορίων
Συνολοκλήρωση
Διόρθωση σφάλματος
Banks
PB valuation
Bounds testing
Co-integration
Error correction
Διαθέσιμο από :2023-04-15
Ημερομηνία έκδοσης :19-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-15 19:34:47
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bertsatos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf