ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Macroeconomic determinants of NPLs for the case of Greece using a VAR model
Εναλλακτικός τίτλος :Μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα NPLs στην Ελλάδα με χρήση VAR μοντέλου
Δημιουργός :Τσουρούνη, Βασιλική
Tsourouni, Vasiliki
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7801
Περίληψη :Τα δάνεια έχουν ζωτική σημασία στην ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι γεγονός ότι η μη αποπληρωμή τους οδηγεί σε μεγάλες απώλειες τόσο για τις τράπεζες όσο και για τη χώρα γενικότερα. Η μελέτη των καθοριστικών παραγόντων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) αποτελεί αγαπημένο ζήτημα των οικονομολόγων. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να εξακριβώσει τις επιπτώσεις τεσσάρων μακροοικονομικών παραγόντων σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων δανείων χρησιμοποιώντας δεδομένα για την Ελλάδα κατά την περίοδο 2002-2019. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούνται από την ανεργία, τον πληθωρισμό, τον δείκτη economic sentiment και τη συναλλαγματική ισοτιμία. Ο σκοπός της μελέτης είναι να συμβάλει σε αυτόν τον τομέα διερευνώντας πώς το ποσοστό αθέτησης των επιχειρηματικών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στη χώρα μας επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες. Ειδικότερα, ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει τους συγκεκριμένους καθοριστικούς παράγοντες και να δείξει τη σημασία τους για τη διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Για την ανάλυση γίνεται χρήση Vector Autoregression (VAR) προκειμένου να είναι υπάρξει πρόβλεψη για το μέλλον. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποπληρωμή των δανείων εξαρτάται από τις μακροοικονομικές συνθήκες. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρηματικά δάνεια επηρεάζονται όντως από αλλαγές στις προαναφερθείσες μακροοικονομικές μεταβλητές. Επίσης, τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια φαίνεται να επηρεάζονται είτε αρνητικά είτε θετικά, αλλά δεν εξάγεται ένα καθολικό συμπέρασμα.
Loans have a vital contribution towards development of economy. It is a fact that its non-repayment leads to great loss on banks and country in general. Studying the determinants of non-performing loans (NPLs) constitute a favorite subject among economists. This study attempts to ascertain the effects of four macroeconomic factors on different categories of non-performing loans using a sample for Greece during the period 2002-2019. These factors consist of unemployment, inflation, economic sentiment index and exchange rate. The aim of this dissertation is to contribute to this field of literature by investigating how the rate of default of business, consumer and mortgage loans in our country is affected by the above factors. In particular, the major purpose of this thesis is to examine these specific determinants and show the importance of credit risk management. A Vector Autoregression (VAR) approach is used for the analysis in order to be able to forecast into the future. Overall, the results indicated that the repayment of loans depends on macroeconomic conditions. We concluded that business loans are actually affected by changes in the aforementioned macroeconomic variables. Also, consumer and mortgage loans seem to be influenced either negatively or positively but we cannot draw a general conclusion.
Λέξη κλειδί :Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Πιστωτικός κίνδυνος
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Χρονοσειρές
Non-performing loans
Credit risk
Macroeconomic determinants
Time series
Vector Autoregression (VAR)
Διαθέσιμο από :2020-04-23 16:47:48
Ημερομηνία έκδοσης :06-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-23 16:47:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsourouni_2020.pdf

Τύπος: application/pdf