ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση της ικανοποίησης του πελάτη από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου Palatino
Εναλλακτικός τίτλος :Empirical research on customer satisfaction for Palatino Hotel
Δημιουργός :Ζήβα, Ευγενία
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7807
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η ικανοποίηση των πελατών του ξενοδοχείου Palatino στη Ζάκυνθο, κατά τη διαμονή τους σε αυτό. Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω έρευνα προηγήθηκαν, η περιγραφή της σπουδαιότητας του πελάτη απέναντι στην επιχείρηση, η μελέτη του τουριστικού και του ξενοδοχειακού κλάδου και η ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος του ξενοδοχείου. Η διεκπεραίωση της εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου S.P.S.S. μέσω του οποίου προέκυψαν χρήσιμα ευρήματα για την έρευνα. Στα σημαντικότερα κατατάσσονται, η σπουδαιότητα της τοποθεσίας του, η άψογη εξυπηρέτηση που δέχονται οι επισκέπτες από την υποδοχή σε αντίθεση με αυτήν του μπαρ και η χαμηλή αξιολόγηση των χώρων στάθμευσης. Εξίσου σπουδαία είναι η έλλειψη πιστότητας από τους επισκέπτες η οποία προέκυψε όταν το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει για μελλοντική επίσκεψη στο ξενοδοχείο και πιθανή πρότασή του σε φίλους.Σπουδαία συμπεράσματα αποτελούν οι ελλείψεις που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να ικανοποιούνται στο έπακρον οι επισκέπτες του ξενοδοχείου και το τμήμα μάρκετινγκ, το οποίο έχει ύψιστη σημασία για την επικοινωνία του ξενοδοχείου με τους υποψήφιους πελάτες του, το όνομά του, τη θέση του απέναντι στον ανταγωνισμό και την πιστότητα των πελατών του.
The present dissertation explores the satisfaction of the customers of the Palatino Hotel in Zakynthos, during their stay there. The description of the customer's importance towards the business, the study of the tourist and hotel industries and the analysis of the internal and external environment of the hotel preceded so as to, this research could be carried out.The processing was conducted using the S.P.S.S. software tool, through which useful findings for the research emerged. The most important of them are the importance of its location, the impeccable service that guests receive from the reception in contrast to that of the bar and the low evaluation of the parking spaces. Equally important is the lack of loyalty from visitors, which arose when the sample was asked to respond for a future visit to the hotel and a possible suggestion to friends.The research also revealed the inadequacy of the staff training on how to better please the hotel’s customers and the absence of a marketing department , which is of paramount importance for the communication of the hotel with its potential customers, its name, its location opposite to the competition and the loyalty of its customers.
Λέξη κλειδί :Ικανοποίηση πελάτη
Ξενοδοχεία
Τουρισμός
Έρευνα
Customer satisfaction
Hotels
Tourism
Research
Διαθέσιμο από :2023-04-28
Ημερομηνία έκδοσης :29-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-28 14:29:01
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ziva_2020.pdf

Τύπος: application/pdf