ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A study of consumer confusion
Εναλλακτικός τίτλος :Μια μελέτη για την σύγχυση των καταναλωτών
Δημιουργός :Σεϊμένης, Ιωάννης
Seimenis, Ioannis
Συντελεστής :Γκενάκος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Βέττας, Νικόλαος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7808
Περίληψη :Η ιδέα της σύγχυσης των καταναλωτών γίνεται όλο και πιο σημαντική καθώς οι καταναλωτές στις μέρες μας, διαθέτουν τεράστιο όγκο πληροφοριών από διάφορα προϊόντα που πωλούνται μέσω πολλών καναλιών.Η σύγχυση των καταναλωτών αναλύεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: σύγχυση ασάφειας,σύγχυση αμφιβολίας,σύγχυση υπερφόρτωσης και σύγχυση ομοιότητας.Επιπλέον, εξετάζεται τα κίνητρα και τα συναφή αποτελέσματα κάθε τύπου σύγχυσης. Έτσι, η εργασία αυτή θα αναλύσει τους συντονιστές (όπως μεμονωμένα χαρακτηριστικά,φύλο,τρόπο μάθησης κ.λπ.) και διαμεσολαβητές (όπως μεταβλητές κατάστασης,αξιολόγηση πριν την αγορά,εμπειρία κ.λπ.) της σύγχυσης των καταναλωτών. Τέλος,εξετάζονται ορισμένα επιστημονικά άρθρα που εξετάζουν τη σύγχυση των καταναλωτών σε συγκεκριμένες αγορές και σχολιάζουν παράγοντες που προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές.
The idea of consumer confusion is becoming more important as consumers, nowadays, are provided with huge amount of information from more products sold through more channels. We analyze consumer confusion and its four subcategories of confusion: unclarity confusion, ambiguity confusion, overload confusion and similarity confusion. Moreover, we examine the incentives and related outcomes of each type of confusion. Thus, this paper will analyze the moderators (such as individual characteristics, gender, learning styles etc.) and mediators (such as situational variables, pre-purchase evaluation, experience etc.) of consumer confusion. Finally, we review some scientific papers which examine consumer confusion in specific markets and report factors that cause consumer confusion.
Λέξη κλειδί :Καταναλωτές
Σύγχυση των καταναλωτών
Προϊόντα
Consumers
Consumer confusion
Products
Διαθέσιμο από :2020-04-27 19:45:18
Ημερομηνία έκδοσης :09-03-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-27 19:45:18
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Seimenis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf