ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πλάνο μαρκετινγκ φαρμακείου
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan of community pharmacy
Δημιουργός :Tριανταφύλλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7809
Περίληψη :Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η εκπόνηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου μάρκετινγκ για το φαρμακείο της Δήμητρας Τριανταφύλλου, το οποίο πωλεί φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα και προσφέρει υπηρεσίες και συμβουλές υγείας. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 2012 στο κλάδο, ακολουθώντας στρατηγικές επέκτασης και διείσδυσης στην αγορά, με σκοπό την εδραίωση της, την αύξηση των πωλήσεων αλλά και την βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Ακόμη και σήμερα ακολουθεί αποτελεσματικά αυτές τις στρατηγικές, παρόλα αυτά χρειάζεται ένα δομημένο πλάνο μάρκετινγκ, ώστε να βελτιώσει τις στρατηγικές της. Οι στόχοι της επιχείρησης έγιναν αντιληπτοί με τη βοήθεια θεωρητικών εργαλείων που προσέφεραν στην συγγραφέα την κατάλληλη γνώση για την επιλογή των στόχων. Οι κύριοι στόχοι του πλάνου μάρκετινγκ σχετίζονται με την αύξηση της προβολή της επιχείρησης, την προώθηση παραφαρμακευτικών προϊόντων, όπως δερμοκαλλυντικά και βιταμίνες καθώς και αύξηση του καταναλωτικού κοινού προσεγγίζοντας νεότερες ηλικιακές ομάδες. Οι προτεινόμενες ενέργειες μάρκετινγκ μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά και των πωλήσεων της.Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο για το πλάνο μάρκετινγκ και στην συνέχεια αναλύει το πλάνο μάρκετινγκ εξετάζοντας την περίπτωση του φαρμακείου της Δήμητρας Τριανταφύλλου. Στο θεωρητικό πλαίσιο περιγράφονται οι θεωρίες και οι έννοιες του μάρκετινγκ που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του πλάνου μάρκετινγκ. Για να διασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη μιας επιχείρησης, θα πρέπει να ακολουθείται το πλάνο μάρκετινγκ και να προωθούνται ενεργά οι προτεινόμενες δράσεις μάρκετινγκ. Εναπόκειται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μιας επιχείρησης να επιλέγουν ποιες από τις προτεινόμενες δράσεις θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της. Ένα αποτελεσματικό μείγμα μάρκετινγκ είναι αποτέλεσμα διεξοδικών μελετών της αγοράς και της βιομηχανίας. Μελετήθηκαν οι τάσεις της αγοράς και οι ανάγκες των πελατών ώστε να επιλεχθούν τα κατάλληλα εργαλεία για τις πελάτες – στόχοι της επιχείρησης. Οι πελάτες-στόχοι καθορίστηκαν για τη βελτίωση των πόρων του κοινοτικού φαρμακείου. Οι προτάσεις μάρκετινγκ επιλέχθηκαν ανάλογα με την οικονομική τους αποδοτικότητα και πρακτικότητα. Τα επιλεγμένα εργαλεία μάρκετινγκ είναι κατάλληλα για μια ατομική επιχείρηση που στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Η κύρια έμφαση δίνεται στα εργαλεία προώθησης πωλήσεων και προβολής μέσω μιας διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πλάνο μάρκετινγκ είναι κατάλληλο μόνο για την κατάσταση της υπό εξέτασης επιχείρησης, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διεξαγωγή της μελέτης. Ως εκ τούτου, η εργασία επέτυχε να απαντήσει στα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία ζητήθηκαν. Επιπλέον, η εργασία καταλήγει σε συμπεράσματα παρουσιάζοντας τους περιορισμούς της έρευνας καθώς και τα οφέλη που θα έχει το πλάνο μάρκετινγκ για το φαρμακείο της Δήμητρας Τριανταφύλλου.
The aim of this thesis was to develop an effective marketing plan for the pharmacy of Dimitra Triantafyllou, which sells pharmaceutical and parapharmaceutical products and offers health services and advice. The company has been active in the industry since 2012, following expansion and penetration strategies in the market, in order to consolidate it, increase sales and improve the customer experience.Even today it effectively follows these strategies, however it needs a structured marketing plan to improve its strategies. The goals of the business were realised with the help of theoretical tools that offered the author the appropriate knowledge for the selection of goals. The main goals of the marketing plan are related to increasing the awareness of the business, promoting parapharmaceutical products such as cosmetics and vitamins as well as approaching younger age groups.The proposed marketing actions can also be used to improve the company's position in the market and its sales.The present thesis includes the theoretical framework for the marketing plan and then analyses the marketing plan examining the case of Dimitra Triantafyllou's pharmacy.The theoretical framework describes the theories and concepts of marketing used to compile the marketing plan. In order to ensure the future development of a business, the marketing plan should be followed and the proposed marketing actions should be actively promoted. It is up to the decision makers of a company to choose which of the proposed actions will be used to achieve its goals. An effective marketing mix is ​​the result of extensive market and industry research.The market trends and the needs of the customers were studied in order to select the appropriate tools for the customers - goals of the company. Target customers were identified to improve the resources of the community pharmacy. Marketing proposals were selected according to their financial efficiency and practicality.Selected marketing tools are suitable for a sole proprietorship that aims to increase sales and marketing activities. The main emphasis is on sales promotion and promotion tools through a social media advertising campaign. The marketing plan is only suitable for the status of the company under consideration, which was developed during the study. Therefore, the work succeeded in answering the research questions that were asked. In addition, the work concludes by presenting the limitations of the research as well as the benefits that the marketing plan for Dimitra Triantafyllou's pharmacy will have.
Λέξη κλειδί :Πλάνο μάρκετινγκ
Φαρμακείο
Φαρμακευτικό μάρκετινγκ
Marketing plan
Pharmacy
Pharmaceutical marketing
Διαθέσιμο από :2020-04-27 20:16:58
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-27 20:16:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantafullou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf