ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Destination branding
Εναλλακτικός τίτλος :Ταυτότητα προορισμού
Δημιουργός :Γαλατιανού, Παρασκευή
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραντινού, Καλυψώ (Εξεταστής)
Αναγνωστίδου, Ζωή (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7812
Περίληψη :Η άνοδος του τουρισμού, η μεγαλύτερη ευκολία στις μετακινήσεις και άλλοι πολλοί παράγοντες συντέλεσαν στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος για διερεύνηση του κλάδου. Η εφαρμογή του branding στον τουριστικό κλάδο ξεκίνησε μόλις στο τέλος της δεκαετίας του 1990, καταφέρνοντας να κερδίσει μεγάλο έδαφος στον τομέα του marketing. Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά τις προσπάθειες branding για τον Πόρο. Η έρευνα (ποιοτική και ποσοτική) στοχεύει στην ενδοσκόπηση των ιδεών και της συνεισφοράς των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, μέσα από την κατανόηση των χαρακτηριστικών του νησιού.Η βασική ιδέα της έννοιας του branding προορισμού έγκειται στην άποψη ότι η εικόνα του προορισμού επηρεάζει την απόφαση του επισκέπτη. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αρχής, κρίνεται αναγκαίο να αναπτυχθεί μια συγκεκριμένη ταυτότητα εμπορικού σήματος προορισμού, η οποία βασίζεται στα χαρακτηριστικά αυτού και ανταγωνίζεται με επιτυχία τους υπόλοιπους. Παράλληλα, για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας μιας εικόνας προορισμού (DMOs), πρέπει να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των ειδοποιών διαφορών που θα προβάλλουν, αφού αυτή την εικόνα θα σχηματίσει ο επισκέπτης. Οι εμπειρίες στον τουρισμό είναι σημαντικές επειδή επηρεάζουν την αντίληψη των ατόμων για έναν προορισμό, μετά το τέλος ενός ταξιδιού. Η προώθηση του νησιού γίνεται με τη συμμετοχή στις εκθέσεις του κλάδου και διαδικτυακά, ενώ η σημασία της δημιουργίας συνεργιών ή η δημιουργία μιας συνολικής εικόνας των νησιών του Αργοσαρωνικού υπογραμμίστηκε από τους συνεντευξιαζόμενους. Η ανάλυση των ερωτηματολόγιων έδειξε ότι η σχετικά ουδέτερη εικόνα πριν την επίσκεψη στο νησί, γίνεται θετική μετά την παραμονή στον Πόρο. Παράλληλα, η εικόνα που οι φορείς και οι επιχειρηματίες είχαν για το νησί συνέπεσε σε μεγάλο βαθμό με αυτή των επισκεπτών. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία του προορισμού. Τέλος, φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα συνέστηναν και θα επισκέπτονταν ξανά τον Πόρο.
The rise of tourism and the ease of travel have contributed to the development and attraction of interest in exploring this industry. The application of branding in tourism management, is relatively new area of research which emerged in the late 1990s and managed to obtain a distinctive place in the field of marketing. This study aims to focus on the branding efforts of Poros, an island in the Saronic Gulf known for its traditional architecture and the hospitable nature of its inhabitants.The research (qualitative and quantitative) aims at the introspection of ideas and the contribution of people in the tourism industry, through the understanding of the characteristics of the island.The basic idea of destination branding is that the image of the destination influences the visitor's decision. As a result of this principle, it is necessary to develop a specific brand identity of a destination brand, which is based on its characteristics and successfully competes with others. DMOs must understand the perceived importance of various attributes, which subsequently lead to the formation of visitors’ images. Experiences in tourism are important because they affect people's perception of a destination after the end of a trip.The island is promoted through the participation in the exhibitions and online, while the importance of the creation of synergies or the creation of an overall image of the Saronic Gulf islands was underlined by the interviewees.The analysis of the questionnaires showed that the relatively neutral image before the visit to the island, becomes positive after the stay there. The institutions’ and businessmen’ image of the island coincided to a large extent with that of the visitors. The demographic characteristics of the respondents affect the way they perceive various elements of the destination. Finally, the vast majority of respondents would recommend and visit Poros again.
Λέξη κλειδί :Ταυτότητα προορισμού
Τουρισμός
Τουριστική εμπειρία
Ανταγωνιστικότητα τουριστικού προορισμού
Εικόνα τουριστικού προορισμού
Destination branding
Destination brand identity
Destination brand image
Tourism
Διαθέσιμο από :2020-04-28 20:22:02
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-28 20:22:02
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galatianou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf