ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The use of the Golden section in brand symbol development: an experimental study
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση της χρυσής τομής στα λογότυπα: μια πειραματική μελέτη
Δημιουργός :Στραγαλινού, Ελισάβετ
Stragalinou, Elisavet
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Λαμπάκη, Αντωνία (Εξεταστής)
Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :221p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7813
Περίληψη :Τα λογότυπα αποτελούν μια οπτική αναπαράσταση της κάθε μάρκας, και για αυτόν τον λόγο επενδύονται σε αυτά μεγάλα χρηματικά ποσά αλλάκαι χρόνος. Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν ένα λογότυπο. Επίσης, πολλές έρευνες προσπάθησαν να ερευνήσουν τη σχέση της μαθηματικής χρυσής τομής με την αντίληψη των ανθρώπων απέναντι στην ομορφιά. Αν και η χρυσή τομή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό σε πάρα πολλά έργα τέχνης, η χρήση της συγκεκριμένα στα λογότυπα δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετούμε το πώς η εφαρμογή αυτής της αναλογίας επηρεάζει τις πεποιθήσεις των καταναλωτών απέναντι σε μια μάρκα. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτή την αναλογία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε συγκεκριμένες μάρκες. Επιπλέον, μελετούμε πως οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται αισθητικά τα λογότυπα που έχουν σχεδιαστεί με βάση αυτή τη μαθηματική σχέση. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας διενεργήθηκε ένα πείραμα με 81 συμμετέχοντες. Η ανάλυση έδειξε ότι η ύπαρξη της χρυσής αναλογίας επηρεάζει θετικά την το πόσο όμορφο και ελκυστικό θεωρείται ένα λογότυπο. Ακόμη, οι καταναλωτές τείνουν να θεωρούν τις μάρκες που χρησιμοποιούν αυτή την αναλογία στα λογότυπα τους ως πιο αξιόπιστες και καινοτόμες.
Logos are the visual representation of the brand so as firms spent enormous amount of time and money on. Numerous researchers have been studied the elements of logos that achieve desired responses. Moreover, much research has been conducted over the years in order to investigate the relationship between the golden section and the way it relates to the human perception of beauty. Although the golden proportion is one of the aesthetic characteristics contained in many masterpieces of art and design, the use of it on logos has not been studied enough. This research examines how the implementation of this particular ratio affects consumers’ perception about a brand. More specifically, this study tries to combine the use of the golden ratio in brand symbols with certain brand characteristics. Furthermore, the present study examines how consumers perceive logos that are design using the golden ratio from an aesthetic aspect. For the needs of this study an experiment was conducted, with a sample of 81 participants. The analysis revealed that the use of the golden section has a positive impact on impressiveness, pleasantness, attractiveness, harmony, sophistication and readability of the logo. Additionally it is proven that consumers tend to think brand to use this ratio in their logos as more credible and innovative. Finally, academic and managerial implications, limitations and recommendations for future research are also presented.
Λέξη κλειδί :Χρυσή τομή
Λογότυπο
Πείραμα
Golden section
Logo
Experiment
Διαθέσιμο από :2020-04-29 01:40:36
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-29 01:40:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stragalinou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf