ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναγνώριση των παραγόντων που οδηγούν στην αφοσίωση του πελάτη στο e-commerce και ειδικότερα στην πλατφόρμα της Airbnb στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :An exploration of e-commerce features that lead to customer loyalty: the case of airbnb platform in Greece
Δημιουργός :Τσόκου, Θεοδώρα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Κυρέζης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7816
Περίληψη :Η κυρίαρχη προοπτική στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν να υποθέσουμε, ότι η ποιότητα της υπηρεσίας συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση του πελάτη, η οποία με την σειρά της οδηγεί στην αυξανόμενη αφοσίωση του. Ωστόσο οι περισσότερες έρευνες έχουν εξετάσει την σχέση μεταξύ ποιότητας των υπηρεσιών και ικανοποίησης, ενώ λίγοι έχουν συμπεριλάβει την επίδραση στη συμπεριφορά με τη μορφή της πρόθεσης αγοράς. Για την εξέταση των παραπάνω χαρακτηριστικών δημιουργήθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο, βάση του οποίου προέκυψαν ορισμένες ερευνητικές υποθέσεις.Βασικός σκοπός ήταν να εξετασθεί ο βαθμός συσχέτισης των μέτρων αντίληψης (ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση κλπ) με τα μέτρα δράσης (αφοσίωση, μακροπρόθεσμες σχέσεις, σύσταση).Η έρευνα περιελάμβανε δύο στάδια συλλογής στοιχείων και ανάλυσης. Για την πρώτη έρευνα συλλέχθηκαν τυχαία 135 κριτικές σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια από την επίσημη ιστοσελίδα της Airbnb. Η συλλογή στοιχείων για την δεύτερη έρευνα περιελάμβανε την δημιουργία και την ηλεκτρονική διανομή ερωτηματολογίου, κατά την διάρκεια του διαστήματος 7 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου, συγκεντρώνοντας τελικώς 126 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις μεμονωμένες πεποιθήσεις και απόψεις τους σχετικά με την σημασία των μεμονωμένων διαστάσεων φιλοξενίας, το γενικό επίπεδο ικανοποίησης τους και τις μελλοντικές προθέσεις επαναλαμβανόμενης χρήσης και σύστασης όσον αφορά την πλατφόρμα της Airbnb. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη έρευνα, θα βοηθήσουν σε μελλοντική ποσοτική έρευνα της Airbnb, συμβάλλοντας έτσι και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.
The dominant perspective in this research was to assume that the quality of service is positively correlated with customer satisfaction, which leads to increased loyalty. However, recent studies have examined the relationship between service quality and satisfaction without paying sufficient attention to the effect on behavior as market intention. To examine the above features, the research developed a theoretical framework on the basis of which some research hypotheses have emerged. The main purpose was to examine the correlation between perception (quality of service, satisfaction, etc.) and action measures (loyalty, long-term relationships, recommendation).The research overall involved two phrases of data collection and analysis. For study 1, 135 online reviews were randomly collected and analyzed, following certain criteria, from the official Airbnb website. Data collection for the second study involved the creation and the distribution of an online questionnaire in November and December, gathering eventually 126 participants. Responders were asked about their personal characteristics, their individual beliefs and opinions towards the importance of different accommodation dimensions, their overall level of satisfaction and future repurchasing and recommending intentions regarding the Airbnb platform. Thus, the current findings would be instrumental in facilitating future Airbnb quantitative research, thereby contributing to the existing literature.
Λέξη κλειδί :Πιστότητα πελατών
Ποιότητα υπηρεσιών
Πλατφόρμα Airbnb
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μακροπρόθεσμες σχέσεις
Customer loyalty
Service quality
Airbnb platform
E-commerce
Long-term relationships
Διαθέσιμο από :2020-04-29 14:11:06
Ημερομηνία έκδοσης :15-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-29 14:11:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsokou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf