ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση της εικόνας της επωνυμίας της μάρκας Zara
Εναλλακτικός τίτλος :Retail fashion brand image: the case of brand Zara
Δημιουργός :Νίκα, Παναγιώτα
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κοκκινάκη, Φλώρα (Εξεταστής)
Αναγνωστίδου, Ζωή (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7819
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια διερεύνησης της εικόνας της μάρκας ZARA (brand image), των παραγόντων που την προσδιορίζουν αλλά και τις συνέπειες αυτής. Εκτός από βιβλιογραφική έρευνα, διενεργήθηκε και εμπειρική μελέτη αναφορικά με την εικόνα της επωνυμίας της μάρκας ZARA. Στην έρευνα συμμετείχαν 140 καταναλωτές. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η προσωπικότητα της μάρκας, η αντιλαμβανόμενη αξία και η ηγεσία της μάρκας, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του brand image της μάρκας ZARA. Η αναγνωρισιμότητα της μάρκας, η αντιληπτή ποιότητα και η διαφοροποίησή της δεν φαίνεται να επιδρούν στην εικόνα της μάρκας ZARA. Η εικόνα της επωνυμίας σχετίζεται θετικά με την πιστότητα στη μάρκα, την επικοινωνία από στόμα σε στόμα και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Οι επιπτώσεις για τη διοίκηση περιλαμβάνουν ότι η εταιρεία ZARA θα πρέπει να επικοινωνεί κατάλληλα την θέση της στην αγορά, να αναπτύσσει και να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα προσδίδουν αξία στους πελάτες της. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσει μια προσωπικότητα για το brand της η οποία θα είναι θετική και ελκυστική στο κοινό-στόχο. Συνεπώς, η εταιρεία ZARA θα πρέπει να προσπαθήσει να διαμορφώσει θετική εικόνα για τη μάρκα της επιτυγχάνοντας την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς και του όγκου πωλήσεων ως ηγέτιδα μάρκα στο κλάδο λιανικής πώλησης ειδών μόδας.
This dissertation aims to investigate the image of brand ZARA, the factors that define it and its consequences. In addition to bibliographic research, an empirical study was conducted regarding the brand image of Zara. The sample is comprised by 140 consumers. Results of research indicate that the brand personality, perceived value and brand leadership are the main factors in shaping the image of brand ZARA. The brand awareness, perceived quality and brand differentiation do not appear to affect the image of brand ZARA. The brand image is positively associated with brand loyalty, word of mouth and consumer satisfaction. Implications for management include that ZARA should properly communicate its position in the market, develop and produce products that will offer value to its customers. In addition, it is necessary to create a personality for brand ZARA that is positive and related to the target group. Consequently, ZARA should try to shape a positive brand image for its brand succeeding to further increase of the market share and sales volume as a leading brand in retail fashion sector.
Λέξη κλειδί :Εικόνα μάρκας
Προσωπικότητα μάρκας
Αντιλαμβανόμενη αξία
Πιστότητα στη μάρκα
Brand image
Brand personality
Perceived value
Brand loyalty
ZARA
Διαθέσιμο από :2020-05-03 17:02:45
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-05-03 17:02:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nika_2020.pdf

Τύπος: application/pdf